Pełnomocnik Prezydenta Miasta Gliwice ds. Seniorów

Funkcję Pełnomocnika Prezydenta Miasta Gliwice ds. Seniorów pełni Pani Beata Jeżyk.

Pełnomocnik jest dostępny dla mieszkańców:

  • we wtorki i środy w godz. 9.00–12.00
  • w czwartki od 12.00 do 15.00.

Dyżury są prowadzone pod numerem telefonu: 602-456-035

Do zadań gliwickiego pełnomocnika ds. seniorów należy m.in.:
•    rozpoznawanie potrzeb osób starszych;
•    opracowywanie dokumentów strategicznych w obszarze działań na rzecz seniorów,
•    opiniowanie projektów aktów normatywnych dotyczących seniorów,
•    koordynowanie przedsięwzięć służących poprawie sytuacji seniorów, zaspokajaniu ich potrzeb oraz aktywizacji społecznej,
•    współpraca z Radą Seniorów Miasta Gliwice,
•    podejmowanie interwencji w istotnych sprawach seniorów, będących we właściwości jednostek organizacyjnych Miasta Gliwice,
•    współpraca z innymi podmiotami w zakresie działań na rzecz seniorów,
•    przedstawianie prezydentowi miasta wniosków, sprawozdań i opinii z prowadzonej działalności.