Statut

UCHWAŁA NR XI/273/2015 RADY MIASTA GLIWICE
z dnia 19 listopada 2015 r.

w sprawie nadania statutu Gliwickiemu Centrum Organizacji Pozarządowych
(tekst ujednolicony ze zmianami wynikającymi z uchwały nr XXII/444/2020 z dnia 17 grudnia 2020 r.)

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 2 pkt 2, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2015, poz. 1515) na wniosek Prezydenta Miasta

Rada Miasta Gliwice uchwala, co następuje:

§ 1. Nadaje się Gliwickiemu Centrum Organizacji Pozarządowych statut w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gliwice.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

STATUT GLIWICKIEGO CENTRUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

Rozdział 1
Postanowienia ogólne

§ 1. Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych zwane w skrócie „GCOP” działa na podstawie:

1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2020, poz. 713 z późn. zm.),
2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. 2019, poz. 869 z późn. zm.),
3) ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. 2020, poz. 1057),
4) ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. 2019, poz. 1282),
5) ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. 2019, poz. 351 z późn. zm.)
6) statutu Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych.

§ 2. 1. Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych jest jednostką organizacyjną miasta Gliwice nieposiadającą osobowości prawnej, prowadzącą działalność na zasadach ustalonych dla jednostki budżetowej.

2. Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych prowadzi działalność na rzecz mieszkańców Gliwic oraz działających na terenie miasta podmiotów, w szczególności:
– organizacji pozarządowych,
– podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
– przedsiębiorstw społecznych i innych podmiotów ekonomii społecznej nie ujętych wyżej,
– wolontariuszy,
– społeczników oraz grup założycielskich działających w obszarze pożytku publicznego, w tym mieszkańców podejmujących działania na rzecz miasta w formule budżetu obywatelskiego i inicjatyw lokalnych,
– podmiotów otoczenia sektora pozarządowego i sektora ekonomii społecznej (m.in. instytucji publicznych i prywatnych przedsiębiorstw),
– rad dzielnic,
– seniorów.
zwanych dalej beneficjentami.
3. Siedzibą GCOP jest miasto Gliwice.
4. Obszar działania GCOP w zakresie realizacji celów statutowych obejmuje teren działania miasta Gliwice.

Rozdział 2
Cele i zadania

§ 3. Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych, realizując potrzeby beneficjentów, kieruje się w szczególności ich dobrem oraz poszanowaniem ich praw i odrębności, a także koniecznością wspierania ich rozwoju poprzez dostępu do informacji.

§ 4. 1. Cele Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych:

1) wspomaganie doradcze, szkoleniowe, promocyjne, informacyjne i techniczne beneficjentów GCOP;

2) tworzenie i rozwój warunków sprzyjających aktywizacji mieszkańców, budowaniu społeczności lokalnych oraz współpracy lokalnych liderów, instytucji publicznych i pozarządowych;
3) wspieranie beneficjentów w realizacji ich przedsięwzięć na rzecz społeczności lokalnej;
4) rozwijanie działalności wolontaryjnej;
5) integrowanie sektora pozarządowego;
6) upowszechnianie wiedzy i umiejętności z zakresu aktywności obywatelskiej, inicjatyw oddolnych, wolontariatu;
7) wspieranie podmiotów ekonomii społecznej;
8) wspieranie podmiotów otoczenia sektora pozarządowego i sektora ekonomii społecznej (m.in. instytucji publicznych i prywatnych przedsiębiorstw);
9) inspirowanie i wspieranie tworzenia innowacyjnych form funkcjonowania instytucji publicznych i pozarządowych;
10) rozwijanie dialogu i partnerstwa międzysektorowego,
11) budowanie przestrzeni dialogu i konsultacji społecznych.
2. Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych realizuje swoje cele poprzez:
a. prowadzenie konsultacji i działalności doradczej dla beneficjentów;
b. organizowanie szkoleń podnoszących kompetencje członków organizacji i osób zainteresowanych działalnością w ramach ekonomii społecznej;
c. udostępnianie beneficjentom lokali oraz sprzętu będącego w posiadaniu jednostki;
d. gromadzenie, aktualizację, wymianę i upowszechnianie informacji istotnych dla sektora pozarządowego;
e. prowadzenie i aktualizację bazy danych o organizacjach działających na terenie Gliwic;
f. organizowanie i prowadzenie przedsięwzięć informacyjno-promocyjnych;
g. prowadzenie działalności wydawniczej i informacyjnej dotyczącej beneficjentów;
h. prowadzenie, publikowanie i upowszechnianie badań, ekspertyz i raportów dotyczących beneficjentów i środowiska lokalnego;
i. działalność animacyjną w środowiskach lokalnych:
j. organizowanie i promocję różnych form wolontariatu;
k. organizowanie i uczestnictwo w szkoleniach, spotkaniach, konferencjach, seminariach w zakresie działalności prowadzonej przez jednostkę;
l. organizowanie i prowadzenie warsztatów i spotkań rozwojowo-integracyjnych dla członków organizacji, społeczników i wolontariuszy;
m. wsparcie organizacyjno-techniczne dla zespołów branżowych i Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Gliwicach;
n. organizowanie i prowadzenie zajęć edukacyjnych adresowanych do dzieci i młodzieży;
o. organizowanie i prowadzenie wizyt studyjnych;
p. udział w porozumieniach, partnerstwach i konkursach organizowanych na rzecz grup wymienionych w par. 2.2.;
q. nawiązywanie, utrzymywanie i rozwijanie kontaktów pomiędzy instytucjami i beneficjentami działającymi w obszarze pomocy i integracji społecznej;
r. organizowanie konkursów dla beneficjentów w zakresie wsparcia pozafinansowego;
s. realizację projektów finansowanych i dofinansowanych ze środków pochodzących ze źródeł zewnętrznych;

t. organizowanie i przeprowadzanie konkursów na zadania zlecone przez Miasto Gliwice w zakresie realizowanych przez GCOP celów statutowych;
u. organizację i upowszechnianie procedury budżetu obywatelskiego;
v. wspieranie innych form partycypacji społecznej.

Rozdział 3
Organizacja i zarządzanie

§ 5. 1. Gliwickim Centrum Organizacji Pozarządowych kieruje Dyrektor, którego zatrudnia i zwalnia Prezydent Miasta.

2. Dyrektor GCOP działa jednoosobowo na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Prezydenta Miasta.
3. Dyrektor ponosi odpowiedzialność za całokształt funkcjonowania jednostki i reprezentuje ją na zewnątrz.
4. Organizację wewnętrzną, szczegółowe zadania GCOP, zakres obowiązków i uprawnienia pracowników zatrudnionych w jednostce określa Regulamin Organizacyjny nadany przez Dyrektora jednostki w uzgodnieniu z Prezydentem Miasta.
5. Pracodawcą jest GCOP reprezentowane przez Dyrektora wykonującego wobec pracowników czynności z zakresu prawa pracy.
6. Nadzór nad działalnością GCOP sprawuje Prezydent Miasta Gliwice.

Rozdział 4
Gospodarka finansowa

§ 6. 1. Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych jest jednostką budżetową, która pokrywa swoje wydatki bezpośrednio z budżetu Miasta, a pobrane dochody odprowadza na rachunek budżetu Miasta.

2. Podstawą gospodarki GCOP jest plan finansowy (plan dochodów i wydatków).
3. Rachunkowość GCOP prowadzona jest zgodnie z przepisami obowiązującymi jednostki budżetowe.
4. Za gospodarkę finansową GCOP odpowiedzialność ponosi dyrektor oraz główny księgowy w zakresie określonym przepisami obowiązującego prawa.
5. Mienie GCOP jest mieniem komunalnym.
6. Dyrektor jest odpowiedzialny za gospodarkę finansową i przestrzeganie dyscypliny budżetowej.
7. Dyrektor planuje i nadzoruje wykonanie remontów oraz inwestycji.

Rozdział 5
Postanowienia końcowe.

§ 7. 1. Statut GCOP nadaje Rada Miasta Gliwice.

2. Zmiany Statutu dokonuje się w trybie przewidzianym dla jego nadania.

§ 8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa.

Strona internetowa Centrum 3.0 – Gliwickiego Ośrodka Działań Społecznych, wykorzystuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Pliki te są zapisywane w pamięci urządzeń elektronicznych, za pomocą których, strona jest przeglądana. Pliki te są wykorzystywane przez administratora w celach statystycznych. Więcej informacji w polityce cookies.