Ulgi i prawa dla Seniorów

Tańsze podróże emerytów

 

Seniorzy mają prawo do dwóch przejazdów w ciągu roku z ulgą 37 proc. w 2 klasie pociągów osobowych, pospiesznych i ekspresowych. Ulga ta nie dotyczy przejazdów pociągami EuroCity i InterCity. Pamiętaj jednak, że przejazd „tam” i „z powrotem” jest traktowany jako dwa oddzielne przejazdy.

Prawo do zniżki przysługuje na podstawie odpowiedniego zaświadczenia (wydawanego m.in. przez terenowe jednostki Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów) wraz z dowodem osobistym lub innym dokumentem potwierdzającym tożsamość. Z dwóch ulgowych przejazdów w ciągu roku mogą też skorzystać współmałżonkowie emerytów, na których pobierane są zasiłki rodzinne.

 

Karta seniora

 

Osoby, które ukończyły 60 lat, mogą wykupić Kartę Seniora, która upoważnia do 50-procentowej ulgi przy nabywaniu biletów na przejazd w klasie 1 lub 2 w pociągach uruchamianych przez PKP InterCity (m.in. w pociągach TLK, EIC, EC). Karta kosztuje 150 zł i można ją nabyć w kasach PKP InterCity. Jest imienna, ważna wyłącznie z dokumentem tożsamości umożliwiającym stwierdzenie wieku. Zakup karty powinny rozważyć zwłaszcza osoby, które sporo podróżują.

 

REGIOkarta Senior

 

To propozycja Przewozów Regionalnych dla osób, które ukończyły 60 lat. Uprawnia ona do zakupu wszystkich rodzajów biletów tańszych nawet o 30 procent na pociągi czterech przewoźników kolejowych: Przewozów Regionalnych, Arrivy RP, Kolei Dolnośląskich oraz Kolei Wielkopolskich. Kartę można kupić za 49 zł w kasach biletowych Przewozów Regionalnych albo zamówić przez Internet (www.i-pr.pl.).

 

Podróżowanie z I grupą inwalidzką

 

Inwalidzi I grupy oraz osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji mają prawo do 49-procentowej zniżki na bilety jednorazowe w pociągach osobowych oraz autobusach PKS w komunikacji zwykłej, a także do 37-procentowej ulgi na bilety jednorazowe w pozostałych pociągach PKP oraz autobusach PKS. Prawo do ulg przysługuje na podstawie jednego z dokumentów, między innymi wypisu z orzeczenia komisji lekarskiej do spraw inwalidztwa i zatrudnienia, wypisu z orzeczenia lekarza orzecznika lub komisji lekarskiej ZUS, legitymacji osoby niepełnosprawnej wystawionej przez uprawniony organ, które okazuje się wraz z dowodem osobistym.

Osobom niewidomym, uznanym za niezdolne do samodzielnej egzystencji, przysługuje ulga do 93 procent na bilety jednorazowe w pociągach osobowych oraz autobusach PKS w komunikacji zwykłej. W pozostałych pociągach oraz autobusach należy się zniżka w wysokości 51 procent.

 

Zniżki ustawowe

 

Warto pamiętać, iż niektórzy seniorzy mogą korzystać z ulg ustawowych na bilety. Dotyczy to takich osób jak m. in.:

– przewodnik lub opiekun osoby niewidomej, lub niezdolnej do samodzielnej egzystencji – na bilet jednorazowy przysługuje tu ulga 95 % w pociągach osobowych (w tym w pociągach REGIO, interREGIO, REGIOekspres) oraz w pociągach pospiesznych (TLK, EIC oraz EC);
emeryci i renciści oraz ich współmałżonkowie, na których pobierane są zasiłki rodzinne – osoby te uprawnione są do ulgi 37 % na 2 przejazdy w roku w pociągach osobowych oraz w pociągach pospiesznych;
– osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji – ulga 49 % w pociągach osobowych oraz 37 % w pociągach pospiesznych;
– osoby niewidome, jeśli nie są uznane za osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji – ulga 37 % w pociągach osobowychoraz w pociągach pospiesznych.

 

Tańszy paszport

 

Opłata za wydanie paszportu wynosi 140 zł. Ulga w wysokości 50 proc. przysługuje między innymi emerytom, rencistom, osobom niepełnosprawnym i ich współmałżonkom (pozostającym na ich utrzymaniu), osobom przebywającym w domach pomocy społecznej, zakładach opiekuńczych oraz pobierającym zasiłki stałe, a także kombatantom i innym osobom, do których stosuje się przepisy ustawy o kombatantach. Osoby uprawnione do ulgi za wydanie paszportu płacą 70 zł.

 

Żadnych opłat nie pobiera się natomiast od:

  • osób, które w dniu złożenia wniosku ukończyły 70 lat,
  • osób przebywających w domach opieki społecznej lub zakładach opiekuńczych oraz od osób korzystających z pomocy społecznej w formie zasiłków stałych, które wyjeżdżają za granicę w celu długotrwałego leczenia lub konieczności poddania się operacji.

 

Telewizja i radio bez abonamentu.

 

Uprawnienia do korzystania ze zwolnień od opłat abonamentu rtv mogą uzyskać osoby znajdujące się w wykazie osób uprawnionych, które w urzędzie pocztowym:

  • przedstawią dokumenty uprawniające do korzystania ze zwolnienia z opłat rtv
  • przedstawią dowód osobisty oraz złożą oświadczenie o spełnieniu warunków do korzystania ze zwolnienia (konieczność składania oświadczeń dotyczy wszystkich osób zwolnionych na podstawie ustawy o opłatach abonamentowych oraz innych ustaw)

Dokumentem potwierdzającym uzyskanie uprawnień do korzystania z bezpłatnego abonamentu rtv jest oryginał formularza zwolnienia z opłat za używanie odbiorników radiofonicznych/telewizyjnych potwierdzony datownikiem urzędu pocztowego.

Zwolnienia od opłat abonamentowych rtv przysługują od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym uzyskano potwierdzenie do korzystania ze zwolnienia z opłat rtv.

W przypadku okresowych zwolnień od opłat abonamentowych, brak przedstawienia dokumentów potwierdzających przedłużenie uprawnień na kolejny okres będzie skutkował koniecznością wnoszenia opłata rtv w kolejnych miesiącach.

Osoby korzystające ze zwolnień od opłat abonamentowych obowiązane są zgłosić w placówce pocztowej zmiany stanu prawnego lub faktycznego, które mają wpływ na uzyskanie zwolnienia, w terminie 14 dni od dnia, w którym taka zmiana nastąpiła.

 

Z płacenia abonamentu radiowo-telewizyjnego zwolnione są m.in.:

 

  • osoby, które ukończyły 60 lat oraz mają prawo do emerytury, której wysokość nie przekracza miesięcznie kwoty 50 proc. przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym,
  • osoby, które mają prawo do zasiłku przedemerytalnego,
  • osoby posiadające prawo do świadczenia przedemerytalnego,
  • osoby, które otrzymują świadczenie pielęgnacyjne lub rentę socjalną z ZUS.

Na poczcie trzeba przedstawić dowód osobisty i decyzję organu emerytalno-rentowego (np. ZUS lub KRUS) o wysokości świadczenia.

Wszystkie szczegółowe informację znajda Państwo na stronie Poczty Polskiej

 

 

Strona internetowa Centrum 3.0 – Gliwickiego Ośrodka Działań Społecznych, wykorzystuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Pliki te są zapisywane w pamięci urządzeń elektronicznych, za pomocą których, strona jest przeglądana. Pliki te są wykorzystywane przez administratora w celach statystycznych. Więcej informacji w polityce cookies.