Pełnomocnik Prezydenta ds. NGO

Pełnomocnik Prezydenta Miasta Gliwice ds. Organizacji Pozarządowych:
Marta Kryś

Godziny dyżurów:
poniedziałki: 14.00-16.00
Centrum 3.0 – Gliwicki Ośrodek Działań Społecznych,  ul. Zwycięstwa 1, Gliwice
tel.: 32 238 24 55
oraz od poniedziałku do piątku po telefonicznym umówieniu terminu spotkania tel.: (032) 232 04 77Zakres obowiązków Pełnomocnika:

Do zadań Pełnomocnika należy koordynowanie współpracy Miasta Gliwice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwanymi dalej organizacjami pozarządowymi, a w szczególności:

  1. Realizowanie polityki miasta Gliwice w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi.
  2. Reprezentowanie Prezydenta miasta Gliwice na konferencjach i spotkaniach dotyczących problematyki sektora pozarządowego.
  3. Organizowanie spotkań władz samorządowych i przedstawicieli organizacji pozarządowych.
  4. Organizowanie współpracy o charakterze pozafinansowym z organizacjami pozarządowymi.
  5. Pełnienie roli mediatora pomiędzy organizacjami pozarządowymi a miastem Gliwice, w sytuacjach konfliktowych.
  6. Analiza wyników dostępnych badań opinii publicznej w zakresie funkcjonowania i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego na terenie Gliwic.
  7. Opracowanie, przy współudziale komórek organizacyjnych Urzędu, programu współpracy z organizacjami pozarządowymi.