Miasto dla NGO

Współpraca Miasta Gliwice z organizacjami pozarządowymi

Miasto Gliwice współpracuje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (zwana dalej ustawą) oraz wspiera ich działalność.
Zgodnie z art. 3 ust. 3 ustawy, organizacjami pozarządowymi są osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej (którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną) niebędące jednostkami sektora finansów publicznych (w rozumieniu ustawy o finansach publicznych) i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, czyli m.in:

 >  fundacje,

 >  stowarzyszenia.

Organizacje pozarządowe prowadzą działalność społecznie użyteczną, czyli działają w sferze pożytku publicznego, której zakres został zawarty w art. 4 ust. 1 ustawy. Prowadzić działalność pożytku publicznego mogą również inne podmioty, które zostały wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy (jako organizacje pozarządowe), czyli:

 >  organizacje kościelne i wyznaniowe,

 >  stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,

 >  spółdzielnie socjalne,

 >  spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami, które nie działają w celu osiągnięcia zysku, a całość dochodu przeznaczają na realizację celów statutowych i nie przeznaczają zysku do podziału pomiędzy swoich akcjonariuszy, udziałowców pracowników.

Strona internetowa Centrum 3.0 – Gliwickiego Ośrodka Działań Społecznych, wykorzystuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Pliki te są zapisywane w pamięci urządzeń elektronicznych, za pomocą których, strona jest przeglądana. Pliki te są wykorzystywane przez administratora w celach statystycznych. Więcej informacji w polityce cookies.