Informacja o ochronie danych osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA

Administrator

1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest: Centrum 3.0 – Gliwicki Ośrodek Działań Społecznych, ul. Zwycięstwa 1, 44-100 Gliwice , reprezentowane przez dyrektora Centrum.

Współadministratorzy

1. Współadministratorami danych osobowych są Prezydent Miasta Gliwice oraz Miejskie Jednostki Organizacyjne Gminy Gliwice wymienione w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta w Gliwicach, w tabeli nr 1. https://bip.gliwice.eu/prawo_lokalne/regulamin_organizacyjny_urzedu_miejskiego Wspólne ustalenia dotyczące współadministrowania danymi osobowymi dostępne są pod adresem: https://bip.gliwice.eu/bezpieczenstwo_danych_osobowych

Inspektor ochrony danych Administratora

2. Inspektorem Ochrony Danych w Jednostce jest: Agnieszka Sokołowska, adres e-mail: abi@gods.gliwice.pl

Cel i podstawa przetwarzania

3. Celem przetwarzania danych osobowych jest wypełnianie zadań publicznych.
4. Podstawą przetwarzania danych osobowych są: Art. 6 ust. 1 lit. e) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi. Art. 6 ust. 1 lit. a) przetwarzanie jest oparte na zgodzie osoby, której dane dotyczą. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przypływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;
1) Przepisy prawa:
a. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
b. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
2) Zgoda osoby, której dane dotyczą

Odbiorcy danych

5. Odbiorcami danych mogą być firmy świadczące usługi na rzez GODS:
a. Firma świadcząca usługi w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
b. Firma świadcząca usługi w zakresie administrowania systemem informatycznym
c. Podmioty, które realizują zadania publiczne

Okres przechowywania danych osobowych

6. Dane osobowe przetwarzane celem realizacji zadań publicznych, będą przechowywane przez okres zgodny z jednolitym rzeczowym wykazem akt, opracowanym na podstawie ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
7. Dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do momentu wycofania zgody lub przez okres 50 lat.

Prawa osób, których dane dotyczą

8. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo do:
a. dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania ich kopii;
b. poprawiania i uzupełniania swoich danych osobowych;
c. ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
d. usunięcia danych przetwarzanych na podstawie zgody; cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
e. sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
f. wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Informacje dodatkowe

10. Podanie danych osobowych zgodnie z pkt 4 ppkt 1) jest obowiązkiem ustawowym.
11. Podanie danych osobowych zgodnie z pkt 4 ppkt 2) jest obowiązkiem umownym. Niewyrażenie zgody będzie skutkowało brakiem możliwości wykonywania czynności, objętej zgodą na przetwarzanie danych osobowych.
12. Podane dane osobowe nie służą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Strona internetowa Centrum 3.0 – Gliwickiego Ośrodka Działań Społecznych, wykorzystuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Pliki te są zapisywane w pamięci urządzeń elektronicznych, za pomocą których, strona jest przeglądana. Pliki te są wykorzystywane przez administratora w celach statystycznych. Więcej informacji w polityce cookies.