Informacja o ochronie danych osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA

Administrator

 1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest: Centrum 3.0 – Gliwicki Ośrodek Działań Społecznych, ul. Zwycięstwa 1, 44-100 Gliwice , reprezentowane przez dyrektora Centrum.

Współadministratorzy

 1. Współadministratorami danych osobowych są Prezydent Miasta Gliwice oraz Miejskie Jednostki Organizacyjne Gminy Gliwice wymienione w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta w Gliwicach, w tabeli nr 1. https://bip.gliwice.eu/regulamin-organizacyjny

Inspektor ochrony danych Administratora

 1. Inspektorem Ochrony Danych w Jednostce jest: Agnieszka Sokołowska, adres e-mail: abi@gods.gliwice.pl

Cel i podstawa przetwarzania

 1. Celem przetwarzania danych osobowych jest wypełnianie zadań publicznych.
 2. Podstawą przetwarzania danych osobowych są:

a) art. 6 ust. 1 lit. e) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie   publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi

b) art. 6 ust. 1 lit. a) przetwarzanie jest oparte na zgodzie osoby, której dane dotyczą

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przypływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;

oraz

c) Przepisy prawa:

i.   ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

ii.   ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Odbiorcy danych

 1. Odbiorcami danych mogą być firmy świadczące usługi na rzez GODS:
  a. Firma świadcząca usługi w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
  b. Firma świadcząca usługi w zakresie administrowania systemem informatycznym
  c. Podmioty, które realizują zadania publiczne

Dane nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.

Przechowywanie danych osobowych

 1. Dane osobowe przetwarzane celem realizacji zadań publicznych, będą przechowywane przez okres zgodny z jednolitym rzeczowym wykazem akt, opracowanym na podstawie ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
 2. Dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do momentu wycofania zgody lub przez okres 50 lat.

Prawa osób, których dane dotyczą

 1. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo do

a) dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania ich kopii,

b) poprawiania i uzupełniania swoich danych osobowych,

c) ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

d) usunięcia danych przetwarzanych na podstawie zgody – cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

e) sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,

f) wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Informacje dodatkowe

 1. Podanie danych osobowych zgodnie z pkt 5a jest obowiązkiem ustawowym.
 2. Podanie danych osobowych zgodnie z pkt 5b jest obowiązkiem umownym. Niewyrażenie zgody będzie skutkowało brakiem możliwości wykonywania czynności, objętej zgodą na przetwarzanie danych osobowych.
 3. Podane dane osobowe nie służą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
 4. Prezydent Miasta Gliwice i miejskie jednostki organizacyjne (wymienione w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Gliwicach, w tabeli nr 1 „Wykaz miejskich jednostek organizacyjnych”) są współadministratorami danych osobowych zgodnie z ustaleniami przyjętymi zarządzeniem organizacyjnym nr 84/19 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 12.08.2019 r.

H:\RODO\zarządzenie o współadministrowaniu\zarzadzenie-organizacyjne-nr-84-19-w-sprawie-zatwierdzenia-uzgodnien-dotyczacych-okreslenia-zakresow-odpowiedzialnosci-wspoladministratorow.pdf

Strona internetowa Centrum 3.0 – Gliwickiego Ośrodka Działań Społecznych, wykorzystuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Pliki te są zapisywane w pamięci urządzeń elektronicznych, za pomocą których, strona jest przeglądana. Pliki te są wykorzystywane przez administratora w celach statystycznych. Więcej informacji w polityce cookies.