Gliwicka Inicjatywa Lokalna

 OGÓLNE ZASADY  

Podstawowym aktem prawnym regulującym na poziomie kraju kwestię inicjatyw lokalnych jest ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Zgodnie z przepisami Gliwicka Inicjatywa Lokalna w szczególny sposób promować ma bezpośrednie zaangażowanie wnioskodawców w realizację zadań publicznych. Mieszkańcy mogą zgłaszać swoje pomysły, które muszą mieścić się w katalogu zadań wskazanych we wspomnianej powyżej ustawie. Aby ubiegać się o wsparcie miasta dla inicjatywy lokalnej, konieczne jest włączenie się wnioskodawców w realizację zadania. Można zadeklarować świadczenie pracy społecznej, świadczenia pieniężne lub rzeczowe. Procedurę Gliwickiej Inicjatywy Lokalnej dopełniają  poniższe dokumenty:

 >  Uchwała nr XXXVII/777/2022 Rady Miasta Gliwice w sprawie Gliwickiej Inicjatywy Lokalnej (plik w formacie pdf),

 >  Zarządzenie Nr PM – 5400/2022 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie Gliwickiej Inicjatywy Lokalnej 2023

Wybór zadań do realizacji w 2023 roku nastąpi do 15 listopada 2022 roku.

Na wsparcie zadań wybranych do realizacji w 2023 roku zaplanowano łącznie 5 558 480 zł ( w 7 pulach na realizację zadań w zakresach określonych w art. 19 b ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, oraz 7 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie). W ramach tej kwoty 3 015 480 zł planuje się na realizację zadań wieloletnich wybranych do realizacji w ramach Gliwickiej Inicjatywy Lokalnej 2022.

Rejestr złożonych wniosków jest dostępny w zakładce „Rejestry” (link do rejestru).

 SKŁADANIE WNIOSKÓW  

Wnioski złożone do 19 sierpnia 2022 r. będą sukcesywnie oceniane, a zadania wybrane do realizacji zostaną wprowadzone do projektu budżetu miasta na rok 2023. Wnioski złożone po 19 sierpnia 2022 r. będą oceniane niezwłocznie po ich złożeniu, jednak trafią na listę zadań, spośród których dopiero w kolejnym roku będą wybierane zadania do realizacji w 2024 roku.

Składając wniosek warto skorzystać z pomocniczego formularza wniosku, który stanowi załącznik do zarządzenia Nr PM – 5400/2022 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie Gliwickiej Inicjatywy Lokalnej 2023

 PLATFORMA PARTYCYPACYJNA decydujMY razem!-klik 

Pomocniczy formularz wniosku:

 >  plik w formacie word

 >  plik w formacie pdf

Sugeruje się następujące miejsca składania wniosków:

  1. pisemnie w siedzibie Centrum 3.0 – Gliwickiego Ośrodka Działań Społecznych przy ul. Zwycięstwa 1 w godzinach urzędowania lub listownie na powyżej wskazany adres Centrum; o dacie złożenia wniosku decyduje data jego doręczenia przez operatora pocztowego do siedziby Centrum;
  2. pisemnie w Urzędzie Miejskim w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 21 –  w Biurze Obsługi Interesantów oraz w filii Urzędu Miejskiego przy ul. Jasnej 31A, w godzinach urzędowania,
  3. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Centrum: gods@gods.gliwice.eu,
  4. za pośrednictwem platformy ePUAP na adres skrzynki Urzędu Miejskiego w Gliwicach: /UMGliwice/SkrytkaESP; wniosek należy złożyć poprzez wybranie usługi „pismo ogólne”, dodając wypełniony wniosek.

 KONSULTACJE SPOŁECZNE  

Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie Gliwickiej Inicjatywy Lokalnej był konsultowany z Miejską Radą Działalności Pożytku Publicznego, organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz Radami Dzielnic.

Szczegóły dotyczące zasad przeprowadzenia konsultacji zawiera zarządzenie nr PM-3517/2021 Prezydenta Miasta Gliwice z 21 stycznia 2021 r. w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miasta Gliwice w sprawie Gliwickiej Inicjatywy Lokalnej, a ich wyniki prezentuje Protokół z konsultacji projektu uchwały Rady Miasta Gliwice w sprawie Gliwickiej Inicjatywy Lokalnej.

 POPRZEDNIE EDYCJE  

 >  Informacja o wnioskach złożonych w 2019 r.

Informacje o wnioskach złożonych w 2021.

Strona internetowa Centrum 3.0 – Gliwickiego Ośrodka Działań Społecznych, wykorzystuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Pliki te są zapisywane w pamięci urządzeń elektronicznych, za pomocą których, strona jest przeglądana. Pliki te są wykorzystywane przez administratora w celach statystycznych. Więcej informacji w polityce cookies.