Baza organizacji

Organizacje Pożytku Publicznego
Działania
Jeżeli poszukujesz informacji o organizacjach które nie znajdują się w bazie Centrum 3.0. Skorzystaj z poniższych wyszukiwarek:
Krajowy rejestr sądowy Ewidencja Stowarzyszeń Zwykłych
Klub Sportowy Brasil
Tarnowskie Góry 42-609, Solskiego 19
 • wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
 • działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży
Grupa Kolarska GLIWICE
Gliwice 44-100, Chorzowska 5
 • wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
Fundacja Miłośników Sportu Kolejarz
Gliwice 44-100, Zwycięstwa 1
 • wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
Fundacja Kociołek Społeczny
Gliwice 44-100, Zwycięstwa 1
 • promocja i organizacja wolontariatu
 • ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego
 • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
Fundacja Instytut Kultury Śląskiej
Gliwice 44-100, Zwycięstwa 1
 • kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
Komunikacyjny Klub Sportowy „Kolejarz”
Gliwice 44-100, ul. Błogosławionego Czesława 13
 • wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
 • działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży
Stowarzyszenie Tu i Teraz
Gliwice 44-100, ul. Kozłowska 17/5
KRS: 0000003033
 • działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
 • działalność charytatywna
Klub Sportowy K-Studio Gliwice
Gliwice 44-100, Zwycięstwa 1
 • wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
Stowarzyszenie TEAM HB
Gliwice 44-100, Zwycięstwa 1
KRS: 0001023201
 • wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
 • działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży
Stowarzyszenie Przyszłość Ziemi Gliwickiej
Gliwice 44-100, ul. Jagiellońska 21,
 • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
 • działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości
 • ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego
Stowarzyszenie Rozwoju Czechowic
Gliwice 44-109, Nad Łąkami 1
KRS: 0000003476
 • wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
 • kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
 • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
Stowarzyszenie Plan dla Gliwic
Gliwice 44-100, Zwycięstwa 1
 • działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami
 • upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji
 • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
Fundacja NO PAIN ICE SWIMMERS
Gliwice 44-100, Zwycięstwa 1
KRS: 0000998637
 • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
 • pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą
 • ratownictwo i ochrona ludności
 • działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
Uczniowki Klub Sportowy „Majime Judo”
Gliwice 44-100, ul. Sikornik 1,
 • wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
 • wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
SiKReT Gliwice
Gliwice 44-100, Jagiellońska 21
KRS: 0000275706
 • wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
Gliwicki Klub Rekreacyjno-Sportowy „Stokrotka” TKKF
Gliwice 44-100, Zwycięstwa 1
KRS: 0000221601
 • wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
Fundacja Inspirize Us
Gliwice 44-100, Zwycięstwa 1,
KRS: 0000988198
 • wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
 • działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży
 • działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
Europejskie Forum Studentów AEGEE-Gliwice
Gliwice 44-100, ul. Pszczyńska 85/10
 • działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami
 • nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie
Polsko-Ukraińska Fundacja Pomocy „Od Serca Do Serca”
Gliwice 44-100, Zwycięstwa 1
KRS: 0000983816
 • pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą
 • działalność na rzecz integracji cudzoziemców
 • pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób.
Fundacja Futsal
Gliwice 44-100, Zwycięstwa 1
 • wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
 • pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób.
Fundacja W To Mi Graj
Gliwice 44-100, ul. Barlickiego 3
KRS: 0000699894
 • kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
 • działalność charytatywna
 • działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
 • pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób.
Fundacja Integracyjno-Sportowa „Aktywnie Zakręceni”
Gliwice 44-100, Zwycięstwa 1
KRS: 0000884877
 • działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
 • działalność charytatywna
Stowarzyszenie Sztuk Walki Systema Gliwice
Gliwice 44-114, ul. Mewy 1/23
 • turystyka i krajoznawstwo
 • wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
Zielony Trynek – Stowarzyszenie
Gliwice 44-100, Zwycięstwa 1
 • ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego
 • działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży
 • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
Gliwickie Stowarzyszenie Niesłyszących
Gliwice 44-100, Jagiellońska 21
 • działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
 • działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
Fundacja Dom Nadziei
Gliwice 44-109, ul. Główna 30,
KRS: 0000038254
 • nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie
 • ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza
 • rewitalizacja
 • turystyka i krajoznawstwo
 • kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
 • przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym
 • ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza
Stowarzyszenie „Abadá Capoeira Gliwice”
Gliwice 44-100, Zwycięstwa 1
KRS: 0000363171
 • wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
 • kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
 • działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży
Fundacja Leśna Ostoja
Gliwice 44-100, Zwycięstwa 1
KRS: 0000966884
 • ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego
 • ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza
 • pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób.
Stowarzyszenie Jedno
Gliwice 44-100, ul. Zwycięstwa 1
 • promocja i organizacja wolontariatu
Fundacja Sawanci
Gliwice 44-100, Zwycięstwa 1
KRS: 0000736975
 • promocja i organizacja wolontariatu
 • działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
Fundacja Pride MMA Gliwice
Gliwice 44-100, Zwycięstwa 1
 • działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka
 • wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
 • działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego
Klub Sportowy ADEA Team Gliwice
Gliwice 44-119 , ul. Przyszłości 14/15
 • wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
Klub Sportowy „Gliwice – Brzezinka”
Gliwice 44-164, ul. Radomska 80
 • wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
Stowarzyszenie FK Gliwice
Gliwice 44-100, Chorzowska 33/3
KRS: 0000798750
 • wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
Fundacja DO
Gliwice 44-100, ul. Studzienna 6
KRS: 0000581082
 • działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów sfery pożytku
 • działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży
 • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
UKS „MILENIUM” GLIWICE
Gliwice 44-100, ul. Płocka 16
 • wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
Stowarzyszenie Kulturalne” Pod Blaszanym Kurem”
Gliwice 44-100, ul. Zwycięstwa 1
KRS: 0000832232
 • kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
Centrum Innowacji i Doskonalenia Ratownictwa
Gliwice 44-100, ul. Zwycięstwa 1
KRS: 0000916494
 • porządek i bezpieczeństwo publiczne
Diamond Academy
Rogoźnik 42-582, ul. Podmiedze 6A
 • działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
World Drone Pilots Organization
Gliwice 44-100, ul. Zwycięstwa 1
KRS: 0000750063
 • pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą
 • działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej
 • działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości
Gliwickie Towarzystwo Koszykówki z siedzibą w Gliwicach
44-164 Gliwice, ul. Wileńska 14A
KRS: 0000001446
 • wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
Stowarzyszenie Kopalnia Talentów Sośnica Gliwice
Gliwice 44-100, ul. Jagiellońska 21,
 • wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
Stowarzyszenie Pokochaj Fotografię
Gliwice 44-100, ul. Studzienna 6
 • kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
 • turystyka i krajoznawstwo
 • wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
Śląski Związek Orientacji Sportowej
Gliwice 44-100, ul. Jagiellońska 21
KRS: 0000163017
 • wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
 • działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży
Fundacja „Kto ukradł jutro ?”
Gliwice 44-100, ul. Zwycięstwa 1
KRS: 0000898570
 • działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży
 • działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
 • pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób.
Stowarzyszenie Gliwickich Fotografów Światło-Czuli
Gliwice 44-100, ul. Zwycięstwa 1
KRS: 0000891260
 • kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
 • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
Fundacja Arteria
Zabrze 41-818, ul. Jana Brożka 4
KRS: 0000269041
 • działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami
 • kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
 • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
 • działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn
Fundacja Nasza Scena
Gliwice 44-100, ul. Zwycięstwa 1
KRS: 0000858723
 • kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
Fundacja NieOdkładalni
Gliwice 44-100, ul. Zwycięstwa 1
KRS: 0000883943
 • działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
 • pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób.
Fundacja Stacja 6
Gliwice 44-100, ul. Zwycięstwa 1
KRS: 0000862603
 • działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
 • działalność charytatywna
 • pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób.
Stowarzyszenie Uczniowie Drogi Mesjasza
Gliwice 44-100, ul. Zwycięstwa 1
 • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
 • działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego
Fundacja Science Watch Polska
Gliwice 44-100, ul. Zwycięstwa 1
KRS: 0000821168
 • upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji
 • nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie
Polskie Centrum Mediacji
Warszawa 03-468, ul Jagiellońska 58/122
KRS: 0000029263
 • upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji
 • działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn
 • udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększanie świadomości prawnej społeczeństwa
Fundacja Sport-Travel
Świętochłowice 41-600, ul. Fryderyka Chopina 39 / 46
KRS: 0000824612
 • turystyka i krajoznawstwo
 • wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
 • działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży
 • wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej
Fundacja Pełna Kultury
Gliwice 44-100, ul. Zwycięstwa 1
KRS: 0000844859
 • kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
Stowarzyszenie Kulturalne Pro – Scenium
Gliwice 44-100, ul. Olchowa 48
KRS: 000088520
 • kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
 • działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
 • podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
Stowarzyszenie Młodzi Aktywni
Gliwice 44-100, ul. Zwycięstwa 1
 • upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji
 • działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży
 • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
Fundacja Dobra Akcja
Gliwice 44-100, ul. Zwycięstwa 1
KRS: 0000519201
 • wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
 • kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
Fundacja „W Drodze”
Gliwice 44-100, ul. Zwycięstwa 1
KRS: 0000871557
 • nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie
 • pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób.
Fundacja Creatium
Gliwice 44-100, ul. Zwycięstwa 1
KRS: 0000876555
 • działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów sfery pożytku
 • nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie
 • działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości
Fundacja Nie wierzę w bociana
Gliwice 44-100, ul. Zwycięstwa 1
KRS: 0000827530
 • ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego
 • nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie
 • ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza
Społeczne Ognisko Muzyczne w Gliwicach
Gliwice 44-100, ul. Barlickiego 3
KRS: 0000265352
 • kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
 • nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie
FC Kłodnica Gliwice
Gliwice 44-100, ul. Jagiellońska 21
 • wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
 • działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży
 • działalność charytatywna
Fundacja Music Art
Gliwice 44-100, ul. Jagiellońska 21
KRS: 0000672609
 • kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
 • działalność charytatywna
 • działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
 • działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
 • działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka
 • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
Gliwickie Stowarzyszenie Taneczno-Sportowe „SZOK – Gliwice”
Gliwice 44-100, ul. Barlickiego 3
KRS: 0000004561
 • wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
 • kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
 • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
Stowarzyszenie Moto Sport Gliwice
Gliwice 44-100, ul. Zwycięstwa 1
KRS: 0000324001
 • wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
Klub Sportowy APG
Gliwice , ul. Emilii Plater 6/8
 • wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
 • wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
 • działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży
Integracyjne Towarzystwo Sportowe „Glivenia”
Gliwice 44-100, Jasnogórska 9, pok. 417
 • działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami
 • wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
 • kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
 • działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży
Dziecięcy Klub Sportowy „Orlęta”
Gliwice 44-100, Jasnogórskiej 9, pok 417
 • turystyka i krajoznawstwo
 • wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
 • nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie
 • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
Gliwickie Towarzystwo Koszykówki Spółka Akcyjna
Gliwice 44-164, ul. Wileńska 14a
KRS: 0000695331
 • wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
Klub Sportowy Academia Espanola
Gliwice 44-100, ul. Tarnogórska 241
 • wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
 • działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży
Gliwickie Stowarzyszenie Artystyczne „PRO ARTE”
Gliwice 44-100, ul. Studzienna 6
KRS: 0000743597
 • kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
 • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
 • działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym
Fundacja Rozwoju Innowacji Edukacyjnych „WIEM”
Gliwice 44-100, ul. Zwycięstwa 1
KRS: 0000762922
 • nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie
Fundacja Rozwoju Tańca i Sztuki „Artystyczna Pozytywka”
Gliwice 44-100, ul. Zwycięstwa 1
KRS: 0000775389
 • wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
 • kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
 • działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży
 • nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie
Stowarzyszenie Ławników Polskich
Gliwice 44-100, ul. Zwycięstwa 1
KRS: 0000777068
 • działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami
 • upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji
 • udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększanie świadomości prawnej społeczeństwa
Fundacja Tośka i Przyjaciele
Gliwice 44-100, ul. Zwycięstwa 1
KRS: 0000769336
 • wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
 • działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
 • działalność charytatywna
KLUB TENISA STOŁOWEGO GLIWICE
Gliwice 44-100, ul. Juliusza Kossaka 1
KRS: 0000749929
 • wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
 • działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej
Uczniowski Klub Sportowy „Gliwice”
Gliwice 44-122, ul. Gwarków 44/1
 • wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
 • działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży
Fundacja Inicjatyw Artystyczno-Turystycznych „Paskudofonia”
Gliwice 44-100, ul. Zwycięstwa 1
KRS: 0000743953
 • kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
 • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
 • podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
Fortress sp. z o.o.
Gliwice 44-100, ul. Zwycięstwa 1
KRS: 0000631437
 • wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
 • nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie
Fundacja „Więcej z Życia”
Wągrowiec 62-100, Osiedle Przy Skrzyżowaniu Rzek 1a/4
KRS: 0000411240
 • nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie
 • działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
 • pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób.
Stowarzyszenie Wrazidlok
Gliwice 44-100, ul. Zwycięstwa 1
KRS: 0000729494
 • kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
 • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
 • działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego
Stowarzyszenie Utgard
Gliwice 44-100, ul. Jagiellońska 21
KRS: 0000729583
 • kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
 • nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie
Warsztat Miejski
Gliwice 44-100, ul. Zwycięstwa 1
KRS: 0000727198
 • kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
 • działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej
 • działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości
Rycerska Kadra Polski
Gliwice 44-100, Zwycięstwa 1
KRS: 0000704904
 • wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
 • działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży
 • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
 • działalność charytatywna
Stowarzyszenie Klub Pływacki „Sikret” Gliwice
Gliwice 44-100, ul. Zwycięstwa 1
KRS: 0000703983
 • wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
Stowarzyszenie Carpe Diem
Gliwice 44-100, ul. Zwycięstwa 1
KRS: 0000700595
 • turystyka i krajoznawstwo
 • działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży
Fundacja 4R – Rodzina, Radość, Refleksja, Rozwój
Gliwice 44-100, ul. Zwycięstwa 1
KRS: 0000695396
 • przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym
 • działalność charytatywna
 • pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób.
Fundacja Centrum Edukacji Motorowej
Gliwice 44-100, ul. Jagiellońska 21
KRS: 0000690357
 • wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
Stowarzyszenie Zjednoczeni Patrioci
Gliwice 44-100, ul. Jagiellońska 21
KRS: 0000682866
 • wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
 • podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
Fundacja Indygo
Gliwice 44-100, ul. Jagiellońska 21
KRS: 0000679611
 • działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka
 • pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób.
 • ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego
Stowarzyszenie Zgrani
Gliwice 44-100, ul. Jagiellońska 21
KRS: 0000673396
 • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
Stowarzyszenie KS Sośnica Gliwice
Gliwice 44-100, ul. Zwycięstwa 1
KRS: 0000558551
 • wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
Fundacja Ekspedycja – Muzyka
Gliwice 44-100, ul. Jagiellońska 21
KRS: 0000644861
 • kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
 • działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży
 • nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie
Fundacja na Zielonym
Gliwice 44-100, ul. Zwycięstwa 1
KRS: 0000644323
 • ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego
 • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
 • działalność charytatywna
Rowerowe Gliwice
Gliwice 44-100, ul. Zwycięstwa 1
KRS: 0000630218
 • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
Stowarzyszenie Gier Planszowych GAMBIT
Gliwice 44-100, ul. Barlickiego 3
 • kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
 • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
 • działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
Fundacja Trzeci.org
Gliwice 44-100, ul. Zwycięstwa 1
KRS: 0000594111
 • działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów sfery pożytku
 • upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji
 • nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie
Gliwickie Stowarzyszenie „Niewidomy Globtroter”
Gliwice 44-100, ul. Zwycięstwa 1
KRS: 0000590246
 • działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
Stowarzyszenie Paramilitarne „Prochownia 1910”
Gliwice 44-100, ul. Zwycięstwa 1
KRS: 0000573621
 • rewitalizacja
 • turystyka i krajoznawstwo
 • kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
 • podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
Stowarzyszenie P.A.S.W. Gliwice
Gliwice 44-100, ul. Jagiellońska 21
KRS: 0000576493
 • działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży
Uczniowski Klub Sportowy „KATA GURUMA”.
Gliwice 44-100, ul. Czwartaków 12
 • wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
 • nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie
Fundacja Pro Humane Salutem
Gliwice 44-100, ul. Zwycięstwa 1
KRS: 0000551597
 • ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza
Śląska Fundacja Ochrony Zdrowia Psychicznego „Parasol” w likwidacji
Gliwice 44-100, ul. Zwycięstwa 1
KRS: 0000551604
 • przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym
 • nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie
 • działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym
Stowarzyszenie Artystyczne FAUN-ART
Gliwice 44-100, ul. Studzienna 6
KRS: 0000539405
 • kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
Fundacja Invictus Veteranus
Gliwice 44-100, ul. Zwycięstwa 1
KRS: 0000539188
 • działalność na rzecz weteranów i weteranów poszkodowanych poza granicami państwa
 • podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
Fundacja Jazzu Tradycyjnego
Gliwice 44-100, ul. Jagiellońska 21
KRS: 0000524163
 • kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
Stowarzyszenie „Cała Naprzód”
Gliwice 44-100, ul. Zwycięstwa 1
KRS: 0000328818
 • działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
 • działalność charytatywna
 • pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób.
Stowarzyszenie Przed Siebie
Gliwice 44-100, ul. Studzienna 6
KRS: 0000510144
 • turystyka i krajoznawstwo
 • kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
 • działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży
Stowarzyszenie Sportowo-Edukacyjne FEBYS
Gliwice 44-100, ul. Zwycięstwa 1
KRS: 0000410740
 • wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
 • nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie
 • działalność charytatywna
 • działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
 • działalność charytatywna
 • działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
 • pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób.
Gliwickie Stowarzyszenie Futsalu
Gliwice 44-100, ul. Jagiellońska 21
KRS: 0000332196
 • wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
Fundacja Meriba
Gliwice 44-100, ul. Jagiellońska 21
KRS: 0000448850
 • działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży
 • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Kultury „Melina”
Gliwice 44-100, ul. Zwycięstwa 1
KRS: 0000438799
 • kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
Fundacja Laboratory of Innovation in Bio and Renewable Energy
Gliwice 44-100, ul. Zwycięstwa 1
KRS: 0000428644
 • ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego
 • działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej
 • działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości
Fundacja Różyczka
Gliwice 44-100, ul. Zwycięstwa 1
KRS: 0000399191
 • działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
 • działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
 • pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób.
Fundacja Meakultura
Gliwice 44-100, ul. Zwycięstwa 1
KRS: 0000431356
 • kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
Akademia Piłkarska TEAM Gliwice
Gliwice 44-100, Rogera 12
 • wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
Fundacja Rytm Gliwice
Gliwice 44-100, ul. Kościuszki 21/7
KRS: 0000442065
 • kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
Klub Inicjatyw Kulturalnych
Gliwice 44-100, ul. Studzienna 6
KRS: 0000214380
 • kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
 • nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie
Stowarzyszenie Business Management Club Gliwice
Gliwice 44-100, ul. Jagiellońska 21
KRS: 0000355043
 • promocja i organizacja wolontariatu
 • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
 • działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości
ZHP Hufiec Ziemi Gliwickiej
Gliwice 44-100, Aleja Przyjaźni 9/9
KRS: 0000273051
 • działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży
 • nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie
 • działalność charytatywna
Gliwickie Stowarzyszenie Amazonek
Gliwice 44-100, ul. Jagiellońska 21
KRS: 0000004899
 • działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
 • ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza
 • pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób.
Związek Hodowców Kanarków „Canaria”
Gliwice 44-100, ul. Jagiellońska 21
KRS: 0000233479
 • ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego
Związek Polskich Artystów Plastyków Okręg Gliwicko – Zabrzański
Gliwice 44-100, ul. Studzienna 6
KRS: 0000274115
 • działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami
 • pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą
 • kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Gliwicach
Gliwice 44-100, ul. Jagiellońska 21
KRS: 0000179934
 • działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów sfery pożytku
 • działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym
Towarzystwo Rozwijania Kontaktów Polsko-Ukraińskich KONTAKT
Gliwice 44-100, ul. Jagiellońska 21
KRS: 0000002076
 • nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie
 • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
Towarzystwo Miłośników Szachów „Roszada”
Gliwice 44-100, ul. Barlickiego 3
 • wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
 • działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży
 • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
 • działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
 • kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
 • działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym
 • podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
Śląski Yacht Club przy Politechnice Śląskiej
Gliwice 44-100, ul. Jagiellońska 21
KRS: 0000001199
 • turystyka i krajoznawstwo
 • wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
 • działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
Śląska Fundacja Wspierania Przedsiębiorczości
Gliwice 44-100, ul. Zwycięstwa 36
KRS: 0000040246
 • działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości
 • promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy
 • działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
Stowarzyszenie Przyjaciół Kultury
Gliwice 44-100, ul. Jagiellońska 21
KRS: 0000322933
 • kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
Stowarzyszenie Poszkodowanych Przedsiębiorców RP
Gliwice 44-100, ul. Jagiellońska 21
KRS: 0000401753
 • działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami
 • udzielanie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego
 • działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej
 • działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości
 • promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy
Stowarzyszenie Polska Wolna od GMO
Gliwice 44-100, ul. Jagiellońska 21
KRS: 0000373624
 • ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego
 • nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie
 • ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza
Polskie stowarzyszenie „Klub Seniora – Złota Jesień”
Gliwice 44-100,  ul. Jagiellońska 21
KRS: 0000190966
 • działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym
Stowarzyszenie Muzyczne Śląski Jazz Club
Gliwice 44-100, ul. Zwycięstwa 1
 • kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
 • podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
Stowarzyszenie Kulturalno – Edukacyjne „Ludzie Lasu”
Gliwice 44-100, ul. Studzienna 6
KRS: 0000337739
 • kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
Stowarzyszenie GTW
Gliwice 44-100, ul. Zwycięstwa 1
KRS: 0000203503
 • kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
 • działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży
 • pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób.
Stowarzyszenie Forum Ceramików
Gliwice 44-100, ul. Jagiellońska 21
KRS: 0000234308
 • kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
 • podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
 • działalność charytatywna
Stowarzyszenie „Twoje Życie w Twoich Rękach”
Gliwice 44-100, ul. Studzienna 6
KRS: 000412819
 • ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego
 • działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości
 • ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza
Powiatowe Stowarzyszenie Pszczelarzy w Gliwicach
Gliwice 44-100, ul. Jagiellońska 21
KRS: 000011977
 • ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego
Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii
Gliwice 44-100, ul. Jagiellońska 21
 • nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie
Polskie Stowarzyszenie Diabetyków
Gliwice 44-100, ul. Zygmunta Starego 16a
KRS: 000037573
 • działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
 • ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza
Polski Związek Niewidomych Okręg Śląski Koło Gliwice
Gliwice 44-100, ul. Zwycięstwa 1
KRS: 000012847
 • turystyka i krajoznawstwo
 • działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
 • działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
Polski Związek Esperantystów – oddział w Gliwicach
Gliwice 44-100, ul. Zwycięstwa 1
KRS: 0000304588
 • promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą
 • działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami
 • turystyka i krajoznawstwo
 • nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie
 • działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
Klub Sportowy „Carbo-Gliwice” w Gliwicach
Gliwice 44-151, ul. Lekarska 5
KRS: 0000001451
 • wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
Klub Abstynentów „Krokus”
Gliwice 44-100, ul. Daszyńskiego 28
KRS: 0000003074
 • przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym
 • działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
 • udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększanie świadomości prawnej społeczeństwa
Gliwicki Klub Sportowy „Piast”
Gliwice 44-100, ul. Zwycięstwa 36
 • wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

Strona internetowa Centrum 3.0 – Gliwickiego Ośrodka Działań Społecznych, wykorzystuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Pliki te są zapisywane w pamięci urządzeń elektronicznych, za pomocą których, strona jest przeglądana. Pliki te są wykorzystywane przez administratora w celach statystycznych. Więcej informacji w polityce cookies.