Polityka bezpieczeństwa w Centrum 3.0

KLAUZULA INFORMACYJNA

Administrator

 1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest: Centrum 3.0 – Gliwicki Ośrodek Działań Społecznych, ul. Zwycięstwa 1, 44-100 Gliwice , reprezentowane przez dyrektora Centrum.

 Współadministratorzy

 1. Współadministratorami danych osobowych są Prezydent Miasta Gliwice oraz Miejskie Jednostki Organizacyjne Gminy Gliwice wymienione w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta w Gliwicach, w tabeli nr 1. https://bip.gliwice.eu/prawo_lokalne/regulamin_organizacyjny_urzedu_miejskiego

Wspólne ustalenia dotyczące współadministrowania danymi osobowymi dostępne są pod adresem: https://bip.gliwice.eu/bezpieczenstwo_danych_osobowych

Inspektor ochrony danych Administratora

 1. Inspektorem Ochrony Danych w Jednostce jest: Agnieszka Sokołowska, adres e-mail: abi@gods.gliwice.pl

Cel i podstawa przetwarzania

 1. Celem przetwarzania danych osobowych jest wypełnianie zadań publicznych.
 2. Podstawą przetwarzania danych osobowych są:

Art. 6 ust. 1 lit. e) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.

Art. 6 ust. 1 lit. a) przetwarzanie jest oparte na zgodzie osoby, której dane dotyczą.

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przypływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;

 • Przepisy prawa:
  a) Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
  b) Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 • Zgoda osoby, której dane dotyczą

 Odbiorcy danych

 1. Odbiorcami danych mogą być firmy świadczące usługi na rzez :
  a) Firma świadcząca usługi w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
  b) Firma świadcząca usługi w zakresie administrowania systemem informatycznym
  c) Podmioty, które realizują zadania publiczne

 Okres przechowywania danych osobowych

 1. Dane osobowe przetwarzane celem realizacji zadań publicznych, będą przechowywane przez okres zgodny z jednolitym rzeczowym wykazem akt, opracowanym na podstawie ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
 2. Dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do momentu wycofania zgody lub przez okres 50 lat.

Prawa osób, których dane dotyczą.

 1. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo do:
  a) dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania ich kopii;
  b) poprawiania i uzupełniania swoich danych osobowych;
  c) ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  d) usunięcia danych przetwarzanych na podstawie zgody;

cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

e) sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
f) wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Informacje dodatkowe

 1. Podanie danych osobowych zgodnie z pkt 4 ppkt 1) jest obowiązkiem ustawowym.
 2. Podanie danych osobowych zgodnie z pkt 4 ppkt 2) jest obowiązkiem umownym. Niewyrażenie zgody będzie skutkowało brakiem możliwości wykonywania czynności, objętej zgodą na przetwarzanie danych osobowych.
 3. Podane dane osobowe nie służą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Strona internetowa Centrum 3.0 – Gliwickiego Ośrodka Działań Społecznych, wykorzystuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Pliki te są zapisywane w pamięci urządzeń elektronicznych, za pomocą których, strona jest przeglądana. Pliki te są wykorzystywane przez administratora w celach statystycznych. Więcej informacji w polityce cookies.