Informacja o naborze na stanowisko urzędnicze – PODINSPEKTOR

Numer naboru: GODS-KD.210.4.2021

Centrum 3.0 – Gliwickiego Ośrodka Działań Społecznych
z siedzibą w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 1,

zatrudni pracownika na stanowisko urzędnicze – podinspektor

w pełnym wymiarze czasu pracy

 Do głównych obowiązków pracownika będzie należało:

 • bieżąca obsługa dokumentacji związanej z Gliwickim Budżetem Obywatelskim,
 • przygotowywanie i realizacja strategii promocyjnej Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego,
 • realizacja działań związanych z rocznym cyklem Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego,
 • realizacja wniosków Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego,
 • współpraca z realizatorami zwycięskich wniosków w ramach Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego,

współpraca z UM Gliwice i jednostkami organizacyjnymi Miasta Gliwice.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

Wykształcenie: wyższe

Staż pracy: 2 lata 

DODATKOWE WYMAGANIA:

 • dobra znajomość komputera i obsługi urządzeń biurowych,
 • dyspozycyjność w dni robocze od 8:00 do 20:00 oraz niektóre soboty,
 • znajomość lub doświadczenie w realizacji procedur dotyczących Budżetu Obywatelskiego,
 • znajomość programów do realizowania grafik,
 • znajomość obsługi stron internetowych WordPress.

CECHY CHARAKTERU:

komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, dobra organizacja pracy, samodzielność.

 INFORMACJA O WARUNKACH PRACY NA DANYM STANOWISKU:

 1. Miejsce pracy: Centrum 3.0 – Gliwicki Ośrodek Działań Społecznych przy ul. Zwycięstwa 1.
 2. Warunki pracy: praca w budynku dostępnym dla osób niepełnosprawnych, system pracy równoważny, możliwa praca w soboty, praca z urządzeniami biurowymi, praca z monitorem ekranowym powyżej 4 godzin, kserokopiarką, praca w delegacji, bezpośredni kontakt z ludźmi. 

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. List motywacyjny
 2. CV
 3. Kwestionariusz osobowy (opublikowany na stronie internetowej gods.gliwice.pl/do-pobrania)
 4. Kserokopie dokumentów   poświadczających   posiadane   doświadczenie   zawodowe i kwalifikacje (oryginały do wglądu podczas rozmowy kwalifikacyjnej)
 5. Oświadczenia (opublikowane na stronie internetowej gods.gliwice.pl/do-pobrania 

List   motywacyjny,   CV   oraz   oświadczenia   kandydata   powinny być   własnoręcznie podpisane. Wszystkie dokumenty zawarte w ofercie muszą być sporządzone w języku polskim w formie umożliwiającej ich odczytanie. Dokumenty wydane w języku obcym powinny zostać złożone wraz z tłumaczeniem.

 

Informacje dotyczące terminu, miejsca i formy składania dokumentów:

 • Dokumenty aplikacyjne należy składać w terminie do 13 sierpnia 2021 r.
  w sekretariacie Centrum przy ul. Zwycięstwa 1 (II piętro):
 • osobiście w zaklejonej kopercie opatrzonej napisem „Nabór na stanowisko urzędnicze – podinspektor”, numerem ogłoszenia oraz imieniem i nazwiskiem kandydata.;
 • za pośrednictwem operatora pocztowego (decyduje data wpływu do siedziby Centrum);
 • drogą elektroniczną pod warunkiem, że korespondencja będzie opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub za pośrednictwem platformy e-PUAP. Do korespondencji należy dołączyć skany wymaganych dokumentów. Za datę wpływu uznaje się datę potwierdzenia przyjęcia dokumentów przez system e-PUAP.
 • Dokumenty złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.
 • Rozmowy kwalifikacyjne z wyłonionymi kandydatami odbędą się w dniach
  24 – 25 sierpnia 2021 r. O dokładnych godzinach kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.
 • Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (32) 232-04-77.

 

Dodatkowe informacje:

 • Zgodnie z ustawą z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych
  (t.j. Dz. U. z 2019, poz. 1282 z późn. zm.):
 • w oparciu o art. 15 – dane wybranego kandydata podlegają publikacji
  w Biuletynie Informacji Publicznej, tj. imię, nazwisko oraz miejsce zamieszkania
  w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego,
 • na podstawie art. 13a ust. 2 – jeżeli w jednostce wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej
  i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę publikacji ogłoszenia o naborze, jest niższy niż 6%, pierwszeństwo w zatrudnieniu na stanowiskach urzędniczych, z wyłączeniem kierowniczych stanowisk urzędniczych, przysługuje osobie niepełnosprawnej, o ile znajduje się w gronie pięciu najlepszych kandydatów spełniających wymagania niezbędne oraz w największym stopniu spełniających wymagania dodatkowe.

Kandydat, który zamierza skorzystać z powyższego uprawnienia, zobowiązany jest do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność,

 • W miesiącu poprzedzającym datę publikacji niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Centrum 3.0 – Gliwickim Ośrodku Działań Społecznych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, nie przekroczył 6 %.
 1. Dane osobowe zawarte w składanych dokumentach aplikacyjnych będą przetwarzane
  na potrzeby postępowania rekrutacyjnego. Administratorem danych osobowych kandydatów ubiegających się o zatrudnienie jest dyrektor Centrum 3.0 – Gliwickiego Ośrodka Działań Społecznych,
 2. Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze jest dostępny na stronie gods.gliwice.pl w zakładce pliki do pobrania.

 

Dyrektor

Marta Kryś          

                                                          

Strona internetowa Centrum 3.0 – Gliwickiego Ośrodka Działań Społecznych, wykorzystuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Pliki te są zapisywane w pamięci urządzeń elektronicznych, za pomocą których, strona jest przeglądana. Pliki te są wykorzystywane przez administratora w celach statystycznych. Więcej informacji w polityce cookies.