Informacja o naborze_starszy księgowy

Numer naboru: GODS-KD.210.3.2021

Centrum 3.0 – Gliwickiego Ośrodka Działań Społecznych z siedzibą w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 1, zatrudni pracownika na stanowisko urzędnicze w pełnym wymiarze czasu pracy

 Do głównych obowiązków pracownika będzie należało:

 • prowadzenie ewidencji faktur, kontrola terminów płatności oraz opisu faktur,
 • prowadzenie rejestrów księgowych wydatków, depozytów oraz ZFŚŚ, prowadzenie ewidencji wykorzystanych środków, bieżące uzgadnianie wydatków z kosztami,
 • przygotowywanie danych do sprawozdań, przygotowywanie przelewów bankowych,
 • sporządzanie wniosków o zmiany planów finansowych,
 • wyliczanie, zamawianie, kontrola zapotrzebowania na środki finansowe,
 • prowadzenie ewidencji księgowej środków trwałych oraz uzgadnianie z ewidencją księgową,
 • prowadzenie kont pozabilansowych (998,980,976),
 • pomoc w opracowywaniu rocznych planów finansowych jednostki,
 • doraźne zastępowanie głównego księgowego.

 WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

 • wykształcenie wyższe i 2-letni staż pracy lub średnie i 4-letni staż pracy,
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

 DODATKOWE WYMAGANIA:

 • wiedza z zakresu rachunkowości budżetowej, finansów publicznych, przepisów podatkowych i przepisów płacowych,
 • znajomość zasad gospodarki finansowej sektora jednostek finansów publicznych,
 • umiejętność pracy pod presją czasu,
 • umiejętność samodzielnego wykonywania zadań.

CECHY CHARAKTERU:

zaangażowanie, lojalność, staranność, odporność na stres, rzetelność, wysoka kultura osobista, komunikatywność, umiejętność pracy w grupie.

INFORMACJA O WARUNKACH PRACY NA DANYM STANOWISKU:

 1. Miejsce pracy: Gliwice, ul. Zwycięstwa 1 (II piętro), brak windy.
 2. Warunki pracy: praca w budynku niedostępnym dla osób z niepełnosprawnością ruchową, praca biurowa wewnątrz pomieszczenia, praca w pozycji siedzącej, praca na komputerze przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie.
 3. Umowa o pracę na 1 etat w równoważnym systemie czasu pracy.

 Wymagane dokumenty:

 1. List motywacyjny
 2. CV
 3. Kwestionariusz osobowy (opublikowany na stronie internetowej gods.gliwice.pl/do-pobrania)
 4. Kserokopie dokumentów   poświadczających   posiadane   doświadczenie   zawodowe i kwalifikacje (oryginały do wglądu podczas rozmowy kwalifikacyjnej)
 5. Oświadczenia (opublikowane na stronie internetowej gods.gliwice.pl/do
  -pobrania).

List   motywacyjny,   CV   oraz   oświadczenia   kandydata   powinny być   własnoręcznie podpisane. Wszystkie dokumenty zawarte w ofercie muszą być sporządzone w języku polskim w formie umożliwiającej ich odczytanie. Dokumenty wydane w języku obcym powinny zostać złożone wraz z tłumaczeniem.

Informacje dotyczące terminu, miejsca i formy składania dokumentów:

 • Dokumenty aplikacyjne należy składać w terminie do 16 lipca 2021 r. wsiedzibie głównej Centrum przy ul. Zwycięstwa 1 (sekretariat – II piętro).
 • osobiście w zaklejonej kopercie opatrzonej napisem „Nabór na stanowisko urzędnicze – starszy księgowy”, numerem ogłoszenia oraz imieniem
  i nazwiskiem kandydata.
  ;
 • za pośrednictwem operatora pocztowego (decyduje data wpływu do siedziby Centrum);
 • drogą elektroniczną pod warunkiem, że korespondencja będzie opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub za pośrednictwem platformy e-PUAP. Do korespondencji należy dołączyć skany wymaganych dokumentów. Za datę wpływu uznaje się datę potwierdzenia przyjęcia dokumentów przez system e-PUAP.
 • Dokumenty złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.
 • Rozmowy kwalifikacyjne z wyłonionymi kandydatami odbędą się w dniach
  19– 30 lipca 2021 r.

O dokładnych godzinach rozmów kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie;

 • Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (32) 232-04-77.

Dodatkowe informacje:

 • Docelowe stanowisko przewidziane dla pracownika realizującego wyżej opisany zakres zadań
  to starszy księgowy.
 • Zatrudnienie nastąpi na stanowisko adekwatne do doświadczenia i kwalifikacji posiadanych przez kandydata wyłonionego do zatrudnienia w wyniku naboru.
 • Zgodnie z ustawą z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych
  (t.j. Dz. U. z 2019, poz. 1282 z późn. zm.):
 • w oparciu o art. 15 – dane wybranego kandydata podlegają publikacji
  w Biuletynie Informacji Publicznej, tj. imię, nazwisko oraz miejsce zamieszkania
  w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego,
 • na podstawie art. 13a ust. 2 – jeżeli w jednostce wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej
  i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę publikacji ogłoszenia o naborze, jest niższy niż 6%, pierwszeństwo w zatrudnieniu na stanowiskach urzędniczych, z wyłączeniem kierowniczych stanowisk urzędniczych, przysługuje osobie niepełnosprawnej, o ile znajduje się w gronie pięciu najlepszych kandydatów spełniających wymagania niezbędne oraz w największym stopniu spełniających wymagania dodatkowe.

Kandydat, który zamierza skorzystać z powyższego uprawnienia, zobowiązany jest do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność,

 • W miesiącu poprzedzającym datę publikacji niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Centrum 3.0 – Gliwickim Ośrodku Działań Społecznych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, nie przekroczył 6 %.
 • Dane osobowe zawarte w składanych dokumentach aplikacyjnych będą przetwarzane
  na potrzeby postępowania rekrutacyjnego. Administratorem danych osobowych kandydatów ubiegających się o zatrudnienie jest dyrektor Centrum 3.0 – Gliwickiego Ośrodka Działań Społecznych,
 • Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze jest dostępny na stronie gods.gliwice.pl w zakładce pliki do pobrania.

 

Dyrektor

 Marta Kryś          

                                                          

photo

Strona internetowa Centrum 3.0 – Gliwickiego Ośrodka Działań Społecznych, wykorzystuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Pliki te są zapisywane w pamięci urządzeń elektronicznych, za pomocą których, strona jest przeglądana. Pliki te są wykorzystywane przez administratora w celach statystycznych. Więcej informacji w polityce cookies.