Konkurs PM w dziedzinie kultury za 2020 rok!

Prezydent Miasta Gliwice zaprasza do zgłaszania kandydatów do nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury za rok 2020!

Zgodnie z uchwałą nr XXXIX/828/2013 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 19 grudnia 2013 r. nagrody za osiągnięcia w dziedzinie:

👉 twórczości artystycznej,
👉 upowszechniania kultury,
👉 ochrony kultury,
przyznawane są za całokształt działalności lub osiągnięcia o istotnym znaczeniu w roku poprzednim.

Nagrody mogą być przyznawane osobom fizycznym stale zamieszkałym na terenie miasta Gliwice lub osobom prawnym i innym podmiotom mającym siedzibę na terenie miasta Gliwice.

Do nagród zgłaszani mogą być zarówno artyści uznani, jak i młodzi twórcy.

Kandydatów do nagród mogą zgłaszać:

 • instytucje kultury,
 • placówki oświatowe,
 • szkoły wyższe,
 • związki twórcze, stowarzyszenia kulturalne i społeczne,
 • radni Rady Miasta Gliwice.

Wniosek powinien zawierać:

 • dane osobowe kandydata (kandydatów) do nagrody lub nazwę podmiotu i jego adres,
 • informacje dotyczące całokształtu dotychczasowej działalności (dotyczy nagród za całokształt) lub informacje dotyczące szczególnych osiągnięć w roku ubiegłym (dotyczy nagród za rok poprzedni),
 • uzasadnienie wniosku, zawierające wskazanie miejskiego, regionalnego, ogólnokrajowego bądź międzynarodowego charakteru działalności lub osiągnięć oraz ich znaczenia dla kultury.

W razie stwierdzenia braków formalnych wnioskodawca jest zobowiązany do ich usunięcia w terminie 7 dni od dnia powiadomienia.

Wniosek pozostawia się bez rozpoznania w przypadku:

 • złożenia po terminie,
 • cofnięcia przez wnioskodawcę,
 • rezygnacji kandydata,
 • braków formalnych, jeżeli nie usunięto ich w terminie.

 

Wnioski w formie pisemnej pod rygorem pozostawienia bez rozpatrzenia przyjmowane są w nieprzekraczalnym terminie do 13 sierpnia 2021 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 21. W przypadku wysłania wniosku pocztą decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego w Gliwicach.

Informacje o przyznanych nagrodach publikowane będą w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej miasta: Gliwice.eu oraz w „Miejskim Serwisie Internetowym-Gliwice”.

Szczegółowe informacje udzielane są przez Wydział Kultury i Sportu (tel. 32/239-12-84).

Regulamin i formularz wniosku dostępny jest na stronie: kultura.gliwice.eu w zakładce  Nagrody w dziedzinie kultury oraz w Biuletynie Informacji Publicznej: bip.gliwice.eu w zakładce: Urząd Miejski/kultura_i_sport.

photo

Strona internetowa Centrum 3.0 – Gliwickiego Ośrodka Działań Społecznych, wykorzystuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Pliki te są zapisywane w pamięci urządzeń elektronicznych, za pomocą których, strona jest przeglądana. Pliki te są wykorzystywane przez administratora w celach statystycznych. Więcej informacji w polityce cookies.