Konsultacje dotyczące Budżetu Obywatelskiego

Tegoroczne, emocjonujące głosowanie w Gliwickim Budżecie Obywatelskim 2022 za nami. Już teraz jednak trwają prace nad kolejnymi edycjami. Prowadzona w tegorocznej procedurze po każdym z etapów ewaluacja, rozmowy prowadzone podczas spotkań z Radami Dzielnic, uwagi mieszkańców, ale i pracowników Urzędu Miejskiego zaangażowanych w ocenianie wniosków – wszystko to posłużyło jako punkt wyjścia do prac nad zmianami w procedurze. Należy jednak zaznaczyć, że większość postulatów ma charakter dobrych praktyk i ich wdrożenie nie wiąże się z koniecznością dokonywania zmian w uchwale. Modyfikacja karty do głosowania, elektroniczny nabór wniosków – to najistotniejsze zmiany, które pojawiły się w tym roku.

Kolejne zmiany wymagają podjęcia odpowiedniej uchwały przez Radę Miasta. W związku z tym Prezydent Gliwic ogłasza konsultacje projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego.

📝 Konsultacje skierowane są do Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Gliwicach, Rad Dzielnic oraz wszystkich mieszkańców zainteresowanych wyrażeniem swojej opinii. Odbędą się one w terminie od 5 do 22 listopada 2021 r.

FORMULARZ ZGŁASZANIA UWAG tutaj >>

Czego dotyczą rozwiązania zaproponowane w projekcie uchwały?

  1. Uwzględnienia w projektach zgłaszanych do GBO uniwersalnego projektowania, o którym mowa w art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, przez co rozumie się, że efekty zadań będą dostępne dla wszystkich na równych prawach lub w możliwie największym stopniu, bez potrzeby adaptacji oraz nie wykluczając określonych grup społecznych. Zmiana ta wynika z zapisów ustawy o samorządzie gminnym, a także jest wyrazem intencji Miasta, aby podkreślić istotność dostępności w zadaniach GBO.
  2. Określenia obowiązkowych miejsc publikacji informacji o GBO: BIP i tablica ogłoszeń w Urzędzie Miejskim. Modyfikacja zapisu poprzez dodanie wymogu publikacji na tablicy ogłoszeń UM ma na celu umożliwienie dostępu do wszelkich informacji na temat GBO również osobom wykluczonym cyfrowo. Jako miejsce obligatoryjnej publikacji w internecie wskazano BIP, co nie oznacza jednak, że informacje będą zamieszczane tylko tam.
  3. Wprowadzenia możliwości zbierania poparcia dla projektów ogólnomiejskich nie tylko poprzez papierowe listy, ale i poprzez system informatyczny. Ta zmiana może bardzo ułatwić zbieranie poparcia np. w sytuacji wprowadzenia ograniczeń związanych z pandemią.
  4. Uporządkowania zapisów dotyczących oceny wniosków oraz dodanie nowego kryterium oceny – ogólnodostępności. Jest ona rozumiana jako możliwość korzystania z efektów projektów przez wszystkich zainteresowanych mieszkańców, a w przypadku projektów o ograniczonej liczbie uczestników – konieczność przeprowadzenia otwartej rekrutacji z wykorzystaniem ogólnodostępnych kanałów informacyjnych.
  5. Dodanie możliwości weryfikacji głosów elektronicznych poprzez kod otrzymany jako sms (obecnie – jest to tylko link aktywacyjny przesłany na adres e-mail głosującego).

Szczegóły dotyczące zasad przeprowadzenia konsultacji oraz proponowany projekt uchwały Rady Miasta można znaleźć na stronie www.gods.gliwice.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 21 oraz w siedzibach Centrum 3.0 – Gliwickiego Ośrodka Działań Społecznych.

TREŚĆ ZARZĄDZENIA tutaj >>

photo

Strona internetowa Centrum 3.0 – Gliwickiego Ośrodka Działań Społecznych, wykorzystuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Pliki te są zapisywane w pamięci urządzeń elektronicznych, za pomocą których, strona jest przeglądana. Pliki te są wykorzystywane przez administratora w celach statystycznych. Więcej informacji w polityce cookies.