Nabór na stanowisko urzędnicze

(Numer naboru: GODS-KD.210.2.2022)
Centrum 3.0 – Gliwicki Ośrodek Działań Społecznych z siedzibą w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 1 zatrudni pracownika na stanowisko urzędnicze w niepełnym wymiarze czasu pracy. tj. 0,5 etatu z możliwością zwiększenia do pełnego etatu.

Do głównych obowiązków pracownika będzie należało:
– prowadzenie ewidencji faktur, kontrola terminów płatności oraz opisu faktur
– prowadzenie rejestrów księgowych wydatków, depozytów oraz ZFŚŚ, prowadzenie ewidencji wykorzystanych środków, bieżące uzgadnianie wydatków z kosztami, uzgadnianie sald księgowych,
-przygotowywanie danych do sprawozdań, przygotowywanie przelewów bankowych
– sporządzanie wniosków o zmiany planów finansowych,
– wyliczanie, zamawianie, kontrola zapotrzebowania na środki finansowe,
– prowadzenie ewidencji księgowej środków trwałych oraz uzgadnianie z ewidencją księgową,
– prowadzenie kont pozabilansowych (998, 980, 976),
– pomoc w opracowywaniu rocznych planów finansowych jednostki,
– doraźne zastępowanie głównego księgowego i specjalisty ds. płac.

Wymagania niezbędne:
– wykształcenie-wyższe i doświadczenie -2-letni staż pracy,
– wykształcenie-średnie i doświadczenie -4-letni staż pracy.

Wymagania dodatkowe:
– wiedza z zakresu rachunkowości budżetowej, finansów publicznych, przepisów podatkowych
i przepisów płacowych,
– znajomość zasad gospodarki finansowej sektora jednostek finansów publicznych,
– umiejętność pracy pod presją czasu,
– umiejętność samodzielnego wykonywania zadań.

Predyspozycje osobowościowe oraz umiejętności interpersonalne: Zaangażowanie, lojalność, staranność, odporność na stres, rzetelność, wysoka kultura osobista, komunikatywność, umiejętność pracy w grupie

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
– Miejsce pracy: Centrum 3.0 – Gliwicki Ośrodek Działań Społecznych przy ul. Zwycięstwa 1. (II piętro) brak windy​
– Warunki pracy: Praca w budynku niedostępnym dla osób niepełnosprawnych, praca z urządzeniami biurowymi, praca z monitorem ekranowym powyżej 4 godzin, praca w pozycji siedzącej.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
– list motywacyjny,
– CV
– kwestionariusz osobowy (opublikowany na stronie internetowej www.gods.gliwice.pl),
– kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane kwalifikacje (oryginały do wglądu podczas rozmowy kwalifikacyjnej),
– oświadczenia (opublikowane na stronie internetowej www.gods.gliwice.pl ),
– zgoda na przetwarzanie danych osobowych (opublikowana na stronie internetowej (www.gods.gliwice.pl).

List motywacyjny, CV oraz oświadczenia kandydata oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych powinny być własnoręcznie podpisane. Wszystkie dokumenty zawarte w ofercie muszą być sporządzone w języku polskim w formie umożliwiającej ich odczytanie. Dokumenty wydane w języku obcym powinny zostać złożone wraz z tłumaczeniem.

Dokumenty aplikacyjne należy składać w terminie do dnia 18 marca 2022 r. do godz. 12.00:
– osobiście w siedzibie Centrum przy ul. Zwycięstwa 1,
– za pośrednictwem operatora pocztowego (decyduje data wpływu do siedziby Centrum),
– drogą elektroniczną pod warunkiem, że korespondencja będzie opatrzona kwalifikowanym
podpisem elektronicznym lub za pośrednictwem platformy e-PUAP. Do korespondencji
należy dołączyć skany wymaganych dokumentów. Za datę wpływu uznaje się datę
potwierdzenia przyjęcia dokumentów przez system e-PUAP.
– Złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

Rozmowy kwalifikacyjne z wyłonionymi kandydatami odbędą się w dniach 21 – 31 marca 2022 r.
O dokładnych godzinach rozmów kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (32) 232-04-77.

Dodatkowe informacje:
– Docelowe stanowisko przewidziane dla pracownika realizującego wyżej opisany zakres zadań
to starszy księgowy.
– Zatrudnienie nastąpi na stanowisko adekwatne do doświadczenia i kwalifikacji posiadanych
przez kandydata wyłonionego do zatrudnienia w wyniku naboru.​
– Zgodnie z ustawą z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2019, poz. 1282 z późn. zm.):
– w oparciu o art. 15 – dane wybranego kandydata podlegają publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej, tj. imię, nazwisko oraz miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego,
– na podstawie art. 13a ust. 2 – jeżeli w jednostce wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę publikacji ogłoszenia o naborze, jest niższy niż 6%, pierwszeństwo w zatrudnieniu na stanowiskach urzędniczych, z wyłączeniem kierowniczych stanowisk urzędniczych, przysługuje osobie niepełnosprawnej, o ile znajduje się w gronie pięciu najlepszych kandydatów spełniających wymagania niezbędne oraz w największym stopniu spełniających wymagania dodatkowe.
Kandydat, który zamierza skorzystać z powyższego uprawnienia, zobowiązany jest do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność,
– W miesiącu poprzedzającym datę publikacji niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia
osób niepełnosprawnych w Centrum 3.0 – Gliwickim Ośrodku Działań Społecznych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, nie przekroczył 6%.
– Dane osobowe zawarte w składanych dokumentach aplikacyjnych będą przetwarzane na potrzeby postępowania rekrutacyjnego. Administratorem danych osobowych kandydatów ubiegających się o zatrudnienie jest dyrektor Centrum 3.0 – Gliwickiego Ośrodka Działań Społecznych ,
– Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze jest dostępny na stronie www.gods.gliwice.pl w zakładce pliki do pobrania.

Zastępca Dyrektora Centrum
Anita Koczorek

photo

Strona internetowa Centrum 3.0 – Gliwickiego Ośrodka Działań Społecznych, wykorzystuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Pliki te są zapisywane w pamięci urządzeń elektronicznych, za pomocą których, strona jest przeglądana. Pliki te są wykorzystywane przez administratora w celach statystycznych. Więcej informacji w polityce cookies.