Nabór na stanowisko – zastępca głownego księgowego

Numer naboru: GODS-KD.210.5.2022

Centrum 3.0 – Gliwicki Ośrodek Działań Społecznych  z siedzibą w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 1 zatrudni pracownika na stanowisko urzędnicze w niepełnym wymiarze czasu pracy. tj. 0,5 etatu z możliwością zwiększenia do pełnego etatu.

Do głównych obowiązków pracownika będzie należało:

prowadzenie ewidencji faktur, kontrola terminów płatności oraz opisu faktur

prowadzenie rejestrów księgowych wydatków, dochodów, depozytów oraz ZFŚŚ, prowadzenie ewidencji wykorzystanych środków,  bieżące uzgadnianie wydatków z kosztami, uzgadnianie sald księgowych,

– przygotowywanie danych do sprawozdań, przygotowywanie przelewów bankowych

– sporządzanie wniosków o zmiany planów finansowych,

wyliczanie, zamawianie, kontrola zapotrzebowania na środki finansowe,

prowadzenie ewidencji księgowej środków trwałych oraz uzgadnianie z ewidencją księgową,

– prowadzenie kont pozabilansowych (998, 980, 976),

– sporządzanie sprawozdań budżetowych i finansowych,

– pomoc w opracowywaniu rocznych planów finansowych jednostki,

doraźne zastępowanie głównego księgowego i specjalisty ds. płac.

Wymagania niezbędne:

 • Wykształcenie zgodne z art. 54 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.), tj. kandydat spełnia jeden z poniższych warunków:
 • ukończył ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,
 • ukończył średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości,
 • jest wpisany do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
 • posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów;

Wymagania dodatkowe:

 • doświadczenie i wiedza z zakresu rachunkowości budżetowej, finansów publicznych, przepisów podatkowych i przepisów płacowych,
 • znajomość zasad gospodarki finansowej sektora jednostek finansów publicznych,
 • umiejętność pracy pod presją czasu,
 • umiejętność samodzielnego wykonywania zadań.

Predyspozycje osobowościowe oraz umiejętności interpersonalne:

Zaangażowanie, lojalność, staranność, odporność na stres, rzetelność, wysoka kultura osobista, komunikatywność, umiejętność pracy w grupie

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

 1. Miejsce pracy:       Centrum 3.0 – Gliwicki Ośrodek Działań Społecznych przy ul. Zwycięstwa 1. (II piętro) brak windy
 2. Warunki pracy: Praca w budynku niedostępnym dla osób niepełnosprawnością ruchową, praca biurowa wewnątrz pomieszczenia, praca w pozycji siedzącej, praca na komputerze z monitorem ekranowym powyżej 4 godziny dziennie.
 3. Umowa o pracę na 1 etat w równoważnym systemie czasu pracy.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • list motywacyjny,
 • CV,
 • kwestionariusz osobowy (opublikowany na stronie internetowej gods.gliwice.pl),
 • kserokopie   dokumentów   potwierdzających wymagane kwalifikacje (oryginały do wglądu podczas rozmowy kwalifikacyjnej),
 • oświadczenia (opublikowane na stronie internetowej gods.gliwice.pl),
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych (opublikowana na stronie internetowej gods.gliwice.pl).

List   motywacyjny,   CV   oraz   oświadczenia kandydata oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych   powinny być   własnoręcznie podpisane. Wszystkie dokumenty zawarte w ofercie muszą być sporządzone w języku polskim w formie umożliwiającej ich odczytanie. Dokumenty wydane w języku obcym powinny zostać złożone wraz z tłumaczeniem.

 • Dokumenty aplikacyjne należy składać w terminie do dnia 24 czerwca 2022 r.  do godz. 12.00:
 • osobiście w siedzibie Centrum przy ul. Zwycięstwa 1,
 • za pośrednictwem operatora pocztowego (decyduje data wpływu do siedziby Centrum),
 • drogą elektroniczną pod warunkiem, że korespondencja będzie opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub za pośrednictwem platformy e-PUAP. Do korespondencji należy dołączyć skany wymaganych dokumentów. Za datę wpływu uznaje się datę potwierdzenia przyjęcia dokumentów przez system e-PUAP.
 • Złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.
 • Rozmowy kwalifikacyjne z wyłonionymi kandydatami odbędą się w dniach 27 czerwca – 8 lipca 2022r.
 • O dokładnych godzinach rozmów kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.
 • Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (32) 232-04-77.

Dodatkowe informacje:

 • Docelowe stanowisko przewidziane dla pracownika realizującego wyżej opisany zakres zadań
  to zastępca głównego  księgowego.
 • Zatrudnienie nastąpi na stanowisko adekwatne do doświadczenia i kwalifikacji posiadanych przez kandydata wyłonionego do zatrudnienia w wyniku naboru.
 • Zgodnie z ustawą z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych
  (t.j. Dz. U. z 2019, poz. 1282 z późn. zm.):
 • w oparciu o art. 15 – dane wybranego kandydata podlegają publikacji
  w Biuletynie Informacji Publicznej, tj. imię, nazwisko oraz miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego,
 • na podstawie art. 13a ust. 2 – jeżeli w jednostce wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej
  i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę publikacji ogłoszenia o naborze, jest niższy niż 6%, pierwszeństwo w zatrudnieniu na stanowiskach urzędniczych, z wyłączeniem kierowniczych stanowisk urzędniczych, przysługuje osobie niepełnosprawnej, o ile znajduje się w gronie pięciu najlepszych kandydatów spełniających wymagania niezbędne oraz w największym stopniu spełniających wymagania dodatkowe.

Kandydat, który zamierza skorzystać z powyższego uprawnienia, zobowiązany jest do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność,

 • W miesiącu poprzedzającym datę publikacji niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Centrum 3.0 – Gliwickim Ośrodku Działań Społecznych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, nie przekroczył 6%.
 • Dane osobowe zawarte w składanych dokumentach aplikacyjnych będą przetwarzane na potrzeby postępowania rekrutacyjnego. Administratorem danych osobowych kandydatów ubiegających się o zatrudnienie jest Dyrektor Centrum 3.0 – Gliwickiego Ośrodka Działań Społecznych,  
 • Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze jest dostępny na stronie gods.gliwice.pl w zakładce pliki do pobrania.

Dyrektor Centrum

Marta Kryś

photo

Strona internetowa Centrum 3.0 – Gliwickiego Ośrodka Działań Społecznych, wykorzystuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Pliki te są zapisywane w pamięci urządzeń elektronicznych, za pomocą których, strona jest przeglądana. Pliki te są wykorzystywane przez administratora w celach statystycznych. Więcej informacji w polityce cookies.