Ogłoszenie konkursu “Dostępność ponad barierami”

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ogłasza konkurs grantowy w ramach pilotażowego programu „Dostępność ponad barierami”, zatwierdzonego uchwałą nr 3/2021 Rady Nadzorczej PFRON z dnia 25 lutego 2021 roku.

Celem konkursu jest rozwój i zwiększenie dla osób z niepełnosprawnościami dostępności przestrzeni fizycznej, cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej, a także dostępności produktów i usług, w tym dotyczących turystyki i rekreacji.

Przedmiotem konkursu jest wsparcie lokalnych inicjatyw, poprzez dofinansowanie projektów grantowych, które służyć mają poprawie poziomu dostępności, w szczególności dostępności bazy i oferty turystyczno-rekreacyjnej dla osób o specjalnych potrzebach związanych z niepełnosprawnościami.

 Podmioty uprawnione do składania wniosków

Podmiotami uprawnionymi do składania wniosków o przyznanie grantu są:

1) organizacje pozarządowe oraz jednostki w rozumieniu art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, których działalność w sferze turystyki (w tym m.in. ekoturystyki, agroturystyki, przewodnictwa i pilotażu, rekreacji, wypoczynku, hotelarstwa) jest jednym z celów lub zadań statutowych, które prowadzą przez co najmniej 2 lata (licząc wstecz od daty ogłoszenia konkursu) działalność na rzecz osób z niepełnosprawnościami,
2) publiczne lub niepubliczne szkoły wyższe utworzone zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, a także szkoły wyższe i wyższe seminaria duchowne prowadzone przez Kościół Katolicki lub inne kościoły i związki wyznaniowe,
3) pomioty gospodarcze prowadzące działalność z zakresu turystyki i rekreacji.

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów grantowych wybranych w konkursie wynosi 10 mln zł. Wartość grantu dla jednego Wnioskodawcy wynosi nie mniej niż 1 mln zł i nie więcej niż 2 mln zł. Ubiegając się o dofinansowanie projektu grantowego Wnioskodawca, zobowiązany jest do wniesienia wkładu własnego finansowego, w wysokości minimum 25% kosztów całkowitych projektu.

Wnioski w ramach konkursu mogą być składane od 1 czerwca 2021 roku do 2 sierpnia 2021 r.

▶▶ Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć TUTAJ >>.

photo

Strona internetowa Centrum 3.0 – Gliwickiego Ośrodka Działań Społecznych, wykorzystuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Pliki te są zapisywane w pamięci urządzeń elektronicznych, za pomocą których, strona jest przeglądana. Pliki te są wykorzystywane przez administratora w celach statystycznych. Więcej informacji w polityce cookies.