Ośrodki wsparcia (DPS, DDPS, ŚDPS)

1. DOM POMOCY SPOŁECZNEJ

 

W Gliwicach funkcjonują 3 Domy Pomocy Społecznej, z czego dwa przeznaczone są dla osób w podeszłym wieku, a jeden dla osób przewlekle somatycznie chorych.

 

 • Dom Pomocy Społecznej „Nasz Dom”

– ul. Derkacza 10 (więcej informacji), telefon: 32 232 26 46;
– placówka przeznaczona dla 122 osób (kobiet i mężczyzn) w podeszłym wieku;
– miesięczny koszt utrzymania wynosi 3523,30 zł.

 • Dom Pomocy Społecznej „Opoka”

– ul. Pszczyńska 100 (więcej informacji), telefon 32 232-21-91;
– placówka przeznaczona dla 57 osób (kobiet i mężczyzn) przewlekle somatycznie     chorych;
– strona internetowa: www.opoka.gliwice.pl;
– miesięczny koszt utrzymania wynosi 4135,47 zł.

 

 • Dom Pomocy Społecznej „Nazaret”

– ul. Odrowążów 124 (więcej informacji), telefon: 32 332 06 32;
– przeznaczony dla 48 osób (kobiet i mężczyzn) w podeszłym wieku;
– miesięczny koszt utrzymania wynosi 3057,46 zł.

Jaki jest okres oczekiwania na umieszczenie w gliwickich Domach Pomocy Społecznej

Szacunkowy okres oczekiwania na umieszczenie we wszystkich gliwickich Domach Pomocy Społecznej wynosi ok. 3 miesiące. Należy jednak zaznaczyć, że czas oczekiwania jest niezależny od tutejszego Ośrodka i może ulec zmianie.

Komu przysługuje skierowanie do Domu Pomocy Społecznej?

Skierowanie do DPS przysługuje osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w miejscu zamieszkania.

Jak można ubiegać się o miejsce w Domu Pomocy Społecznej?

Procedurę kierowania do DPS rozpoczyna się poprzez złożenie wniosku u pracownika socjalnego właściwego ze względu na miejsce pobytu lub zamieszkania osoby zainteresowanej. W tym celu należy skontaktować się z właściwym pracownikiem socjalnym w punkcie rejonowym lub na filii – wykaz ulic dostępny w zakładce rejony.

Pracownik socjalny przeprowadza wywiad środowiskowy z osobą zainteresowaną i kompletuje potrzebną dokumentację. Po przygotowaniu dokumentacji Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gliwicach wydaje decyzję o skierowaniu do DPS i ustala odpłatność za pobyt w placówce.

W przypadku skierowania do gliwickich placówek Dyrektor OPS informuje o wpisaniu na listę osób oczekujących wraz z podaniem szacunkowego czasu oczekiwania.
W przypadku skierowania do placówki znajdującej się poza Gliwicami informujemy o przekazaniu dokumentacji do właściwej Jednostki.

Zasady odpłatności za DPS

Pobyt jest odpłatny do wysokości średniego kosztu utrzymania w danym roku. Mieszkaniec opłaca pobyt w Domu w wysokości nie większej niż 70% swojego dochodu i nie większej niż pełny koszt utrzymania.

Dalej, zgodnie z przepisami zobowiązani do wniesienia opłaty są: małżonek, dzieci, wnuki, rodzice, dziadkowie (gdy takowi są) – zgodnie z umową zawartą pomiędzy rodziną a ośrodkiem pomocy społecznej, ale tylko wtedy jeżeli spełniają ustawowe kryteria dochodowe. OPS bada, czy najbliższa rodzina jest w stanie partycypować w kosztach pobytu w placówce. Pozostałą część odpłatności za pobyt wnosi gmina.

Szczegółowe zasady odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej reguluje Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz. U. 2013 poz. 182 ze zm.).

 

placówka zapewnia pobyt 45 osobom – emerytom i rencistom. Placówka jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych – posiada podjazdy dla wózków inwalidzkich oraz stosowne oprzyrządowanie w toaletach i łazience.

Z pomocy w formie skierowania do ośrodka wsparcia mogą korzystać osoby, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność nie są w stanie zaspokajać swoich codziennych potrzeb i wymagają w tym zakresie częściowej pomocy. Osoby potrzebujące takiej formy pomocy kierowane są do placówki decyzją Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej poprzedzoną wywiadem środowiskowym przeprowadzonym w miejscu zamieszkania przez pracownika socjalnego z Rejonowego Punktu Pomocy Społecznej.

2. DZIENNY DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
 • DDPS ul. Kozielska 71, tel. 32 231 83 71 do 72
  od 6.30 do 16.00; 30 pensjonariuszy
 • DDPS ul. Pszczyńska 100, tel. 32 232 10 78
  od 7.00 do 15.00; 15 pensjonariuszy

Dom zapewnia:

– Zaspokojenie potrzeb bytowych poprzez zapewnienie bezpiecznego miejsca do wielogodzinnego przebywania i godnego spędzania czasu, zapewnienie posiłku w czasie pobytu, udostępnienie urządzeń do utrzymania higieny osobistej.

– Podstawowe świadczenia opiekuńcze, polegające na udzielaniu pomocy w podstawowych czynnościach życiowych, podnoszenie sprawności i aktywizację pensjonariuszy poprzez udział w terapii zajęciowej; stosowana jest m.in. muzykoterapia, choreoterapia, biblioterapia, kulturoterapia, ergoterapia, kinezyterapia.

– Zaspokojenie potrzeb zdrowotnych w formie ogólnej terapii ruchowej – placówka dysponuje własnym podstawowym sprzętem do ćwiczeń (bieżnie, cykloergometry, stepper, materac), wioślarz. Dokonuje się też mierzenia ciśnienia krwi. Odbywają się prelekcje z lekarzami różnych specjalności oraz ciekawymi ludźmi.

– Działania wspomagające, polegające na utrzymaniu kontaktów społecznych udziale w aktywnych formach wypoczynkowych, udziale w imprezach kulturalnych, rekreacyjnych, towarzyskich (teatr Muzyczny, kino, grill w ogrodzie DDPS-u, wycieczki autokarowe, piesze, zwiedzanie Muzeum, wystaw, udział w wystawach w Willi Caro – wystawianie przez pensjonariuszy pisanek. Utrzymuje się stałą współpracę z rodziną, środowiskiem w zakresie budowania sieci wsparcia społecznego.

– Najwięcej emocji i wzruszeń dostarczają pensjonariuszom uroczyście obchodzone spotkania okolicznościowe z zaproszonymi gośćmi, m.in. Spotkania Opłatkowe, Śniadania Wielkanocne, Dzień Seniora (obchodzony w październiku), Sylwester, Dzień Matki, Ojca, Babci, Dziadka.

 

3. ŚRODOWISKOWY DOM POMOCY SPOŁECZNEJ

 

 • ul. Sikorskiego 134, 44 – 103 Gliwice, telefon: 32 270 07 65

Środowiskowy Dom Samopomocy jest miejscem, przeznaczonym dla osób z zaburzeniami psychicznymi, gdzie można znaleźć:
– profesjonalną pomoc medyczną i psychologiczną
– wsparcie i zrozumienie
– możliwość ciekawego spędzenia czasu i nabycia nowych umiejętności.

Kwalifikacje do ŚDS prowadzi Ośrodek Pomocy Społecznej w Gliwicach na podstawie zgłoszeń:
– osobistych
– z poradni zdrowia psychicznego
– ze szpitala psychiatrycznego.

 

 1. Dzienny Pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy
 2. Klub Uczestnika
 3. Galeria Sklepik z marzeniami

 

Środowiskowy Dom Samopomocy jest ośrodkiem wsparcia przeznaczonym dla 52 osób. Oferta skierowana jest do osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym: osób przewlekle psychicznie chorych (typ A) oraz osób upośledzonych umysłowo (typ B).

Zgodnie  z art 51 b ust.1 ustawy o pomocy społecznej odpłatność miesięczną za usługi świadczone w środowiskowym domu samopomocy ustala się w wysokości 5% kwoty dochodu osoby samotnie gospodarującej lub kwoty dochodu na osobę w rodzinie, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie przekracza 250% odpowiedniego kryterium. W ramach Dziennego Pobytu w Środowiskowym Domu Samopomocy prowadzone są różnorodne zajęcia o charakterze terapeutycznym.

PROPONUJEMY:

Zajęcia z zakresu poradnictwa psychologicznego i psychoedukacyjnego, w tym:

– indywidualne konsultacje z psychologiem

– indywidualne poradnictwo konsultanta psychiatry

– psychoedukację

 

Zajęcia z zakresu terapeutyczno-edukacyjnego, w tym:

– zajęcia manualne (rękodzielnictwo, ceramika, fotografia, zajęcia stolarskie, zajęcia plastyczne)

– zajęcia edukacyjno-rewalidacyjne

– zajęcia parateatralne

– zajęcia relaksacyjne

– zajęcia informatyczne (nauka obsługi komputera, nauka obsługi Internetu)

 

Zajęcia z zakresu treningów praktycznych i społecznych, w tym:

– trening z zakresu umiejętności rozwiązywania problemów międzyludzkich

– trening z zakresu komunikacji interpersonalnej

– trening asertywności

– trening umiejętności poszukiwania pracy

– trening kulinarny z elementami treningu budżetowego

– trening funkcjonowania w codziennym życiu (trening dbania o wygląd zewnętrzny, nauka higieny, kurs kulinarny, kurs umiejętności praktycznych)

– trening umiejętności interpersonalnej

– trening spędzania wolnego czasu

 

W galerii ”Sklepik z marzeniami” w co drugi wtorek miesiąca w godz. od 16.30 do 18.00 odbywają się spotkania dla rodzin osób leczących się psychiatrycznie. Grupa wsparcia dla rodzin prowadzona jest przez lekarza psychiatrę i psychologa.

 

Ośrodek funkcjonuje:

 • od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30 Typ A
 • od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30 Typ B

 

Ponadto w każdy wtorek od godz 15.00 do 18.00 funkcjonuje Klub Uczestnika.

Klub Uczestnika zaprasza na:

– wspólne obchodzenie uroczystości oraz imprezy okolicznościowe

– zajęcia plastyczne.

 

Powstałe w pracowniach terapii zajęciowej ośrodka prace są prezentowane w galerii „Sklepik z marzeniami” w Gliwicach, przy ul. Górnych Wałów 13:

 

– we wtorki w godz. 13-16

– w środy w godz. 13-17

– w piątki w godz. 13-16

 

W sklepiku cyklicznie prezentowana jest twórczość niezależnych różnorodnych artystów.
Galeria w 2013 roku zaprezentowała wystawę prac malarskich fotograficznych, rękodzieła osób niepełnosprawnych. Odbył się także koncert gitarowy oraz wokalny (rosyjskie ballady).

 

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie Ośrodka Pomocy Społecznej

 

 

Strona internetowa Centrum 3.0 – Gliwickiego Ośrodka Działań Społecznych, wykorzystuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Pliki te są zapisywane w pamięci urządzeń elektronicznych, za pomocą których, strona jest przeglądana. Pliki te są wykorzystywane przez administratora w celach statystycznych. Więcej informacji w polityce cookies.