PRACA – podinspektor

Centrum 3.0 – Gliwicki Ośrodek Działań Społecznych z siedzibą w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 1 zatrudni pracownika

na stanowisko urzędnicze w pełnym wymiarze czasu pracy, tj. 1. etat

Do głównych obowiązków pracownika będzie należało:

 • wsparcie organizacji i pośrednictwa wolontariatu,
 • wsparcie tworzenia materiałów informacyjno-promocyjnych dotyczących działalności Centrum,
 • doradztwo i bieżące wsparcie dla beneficjentów Centrum,
 • organizacja i prowadzenie szkoleń, warsztatów i spotkań dla beneficjentów Centrum,
 • udział w organizacji wydarzeń,
 • bieżąca obsługa beneficjentów Centrum i prowadzenie związanej z tym dokumentacji,
 • sprawowanie nadzoru nad systemem udostępniania zasobów Centrum,
 • sporządzanie raportów i sprawozdań związanych z prowadzoną przez Centrum działalnością.

Wymagania niezbędne:

•  wykształcenie – średnie lub wyższe

•  doświadczenie – min. 2 lata (w przypadku wykształcenia średniego) lub niewymagany (w przypadku wykształcenia wyższego)

• znajomość przepisów z zakresu: formalno-prawnych aspektów działania organizacji pozarządowych

• znajomość programów komputerowych: środowisko Windows i MS Office.

Wymagania dodatkowe:

 • dobra znajomość komputera i obsługi  urządzeń biurowych,
 • obsługa programów graficznych typu Canva, Corel,
 • umiejętność sporządzania raportów i sprawozdań na podstawie danych zawartych w różnych typach baz źródłowych,
 • dyspozycyjność w dni robocze od 8:00 do 20:00 oraz niektóre soboty,
 • znajomość tematyki dotyczącej organizacji pozarządowych.

Predyspozycje osobowościowe oraz umiejętności interpersonalne: Komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, dobra organizacja pracy, samodzielność.

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

1.Miejsce pracy: Centrum 3.0 – Gliwicki Ośrodek Działań Społecznych, ul. Zwycięstwa 1, Dział NGO i projektów

2.Warunki pracy: Miejsce pracy zlokalizowane jest na pierwszym piętrze (brak windy) co może powodować ograniczenia w dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, praca z urządzeniami biurowymi, praca z monitorem ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, z określonym dobowym wymiarem czasu pracy, kserokopiarką, praca w delegacji itp.)

 • Umowa o pracę na pełny etat w równoważnym systemie czasu pracy.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

•list motywacyjny,

•CV,

•kwestionariusz osobowy (opublikowany na stronie internetowej www.gods.gliwice.pl),

•kserokopie   dokumentów   potwierdzających wymagane kwalifikacje (oryginały do wglądu podczas rozmowy kwalifikacyjnej),

•oświadczenia (opublikowane na stronie internetowej gods.gliwice.pl),

 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych (opublikowane na stronie internetowej gods.gliwice.pl).

List   motywacyjny,   CV   oraz   oświadczenia kandydata oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych   powinny być   własnoręcznie podpisane. Wszystkie dokumenty zawarte w ofercie muszą być sporządzone w języku polskim w formie umożliwiającej ich odczytanie. Dokumenty wydane w języku obcym powinny zostać złożone wraz z tłumaczeniem.

 • Dokumenty aplikacyjne należy składać w terminie do dnia 23.09.2022 r. do godz. 12:00:
 • osobiście w siedzibie Centrum przy ul. Zwycięstwa 1,
 • za pośrednictwem operatora pocztowego (decyduje data wpływu do siedziby Centrum),
 • drogą elektroniczną pod warunkiem, że korespondencja będzie opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub za pośrednictwem platformy e-PUAP. Do korespondencji należy dołączyć skany wymaganych dokumentów. Za datę wpływu uznaje się datę potwierdzenia przyjęcia dokumentów przez system e-PUAP.
 • Złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.
 • Rozmowy kwalifikacyjne / test kwalifikacyjny wyłonionymi kandydatami odbędą się 27.09.2022 r
 • O dokładnych godzinach rozmów kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.
 • Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 32 238-81-67

Dodatkowe informacje:

 • Docelowe stanowisko przewidziane dla pracownika realizującego wyżej opisany zakres zadań
  to podinspektor
 • Zatrudnienie nastąpi na stanowisko adekwatne do doświadczenia i kwalifikacji posiadanych przez kandydata wyłonionego do zatrudnienia w wyniku naboru.
 • Zgodnie z ustawą z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych
  (t.j. Dz. U. z 2019, poz. 1282 z późn. zm.):
 • w oparciu o art. 15 – dane wybranego kandydata podlegają publikacji
  w Biuletynie Informacji Publicznej, tj. imię, nazwisko oraz miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego,
 • na podstawie art. 13a ust. 2 – jeżeli w jednostce wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej
  i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę publikacji ogłoszenia o naborze, jest niższy niż 6%, pierwszeństwo w zatrudnieniu na stanowiskach urzędniczych, z wyłączeniem kierowniczych stanowisk urzędniczych, przysługuje osobie niepełnosprawnej, o ile znajduje się w gronie pięciu najlepszych kandydatów spełniających wymagania niezbędne oraz w największym stopniu spełniających wymagania dodatkowe.

Kandydat, który zamierza skorzystać z powyższego uprawnienia, zobowiązany jest do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność,

 • W miesiącu poprzedzającym datę publikacji niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Centrum 3.0 – Gliwickim Ośrodku Działań Społecznych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, przekroczył/nie przekroczył 6 %.
 • Dane osobowe zawarte w składanych dokumentach aplikacyjnych będą przetwarzane na potrzeby postępowania rekrutacyjnego. Administratorem danych osobowych kandydatów ubiegających się o zatrudnienie jest Dyrektor Centrum 3.0 – Gliwickiego Ośrodka Działań Społecznych,  
 • Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze jest dostępny na stronie gods.gliwice.pl w zakładce pliki do pobrania.

Dyrektor Centrum

Marta Kryś

photo

Strona internetowa Centrum 3.0 – Gliwickiego Ośrodka Działań Społecznych, wykorzystuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Pliki te są zapisywane w pamięci urządzeń elektronicznych, za pomocą których, strona jest przeglądana. Pliki te są wykorzystywane przez administratora w celach statystycznych. Więcej informacji w polityce cookies.