Nagrody za osiągnięcia w dziedzinie kultury za rok 2017

Zgodnie z uchwałą nr XXXIX/828/2013 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 19 grudnia 2013 r. nagrody za osiągnięcia w dziedzinie:
– twórczości artystycznej,
– upowszechniania kultury,
– ochrony kultury,

przyznawane są za całokształt działalności lub osiągnięcia roku poprzedniego o istotnym znaczeniu.

Nagrody mogą być przyznawane osobom fizycznym stale zamieszkałym na terenie miasta Gliwice lub osobom prawnym i innym podmiotom mającym siedzibę na terenie miasta Gliwice.

Do nagród zgłaszani mogą być zarówno artyści uznani, jak i młodzi twórcy.
Kandydatów do nagród mogą zgłaszać:
•    instytucje kultury,
•    placówki oświatowe,
•    szkoły wyższe,
•    związki twórcze, stowarzyszenia kulturalne i społeczne,
•    radni Rady Miasta.

Wniosek powinien zawierać:
•    dane osobowe kandydata (kandydatów) do nagrody lub nazwę podmiotu i jego adres,
•    informacje dotyczące całokształtu dotychczasowej działalności (dotyczy nagród za całokształt) lub informacje dotyczące szczególnych osiągnięć w roku ubiegłym (dotyczy nagród za rok poprzedni),
•    uzasadnienie wniosku, zawierające wskazanie miejskiego, regionalnego, ogólnokrajowego bądź międzynarodowego charakteru działalności lub osiągnięć oraz ich znaczenia dla kultury.

W razie stwierdzenia braków formalnych wnioskodawca jest zobowiązany do ich usunięcia
w terminie 7 dni od dnia powiadomienia.
Wniosek pozostawia się bez rozpoznania w przypadku:
•    złożenia po terminie,
•    cofnięcia przez wnioskodawcę,
•    rezygnacji kandydata,
•    braków formalnych, jeżeli nie usunięto ich w terminie.

Wnioski w formie pisemnej pod rygorem pozostawienia bez rozpatrzenia
przyjmowane są w nieprzekraczalnym terminie do 23 lipca 2018 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 21. W przypadku wysłania wniosku pocztą decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego w Gliwicach.

Informacje o przyznanych nagrodach publikowane będą w Biuletynie Informacji Publicznej oraz „Miejskim Serwisie Internetowym-Gliwice”.
Szczegółowe informacje udzielane są przez Wydział Kultury i Promocji Miasta (tel. 32/239-12-84).

Formularz wniosku o przyznanie nagrody dostępny jest na stronie internetowej Miasta Gliwice w zakładce Kultura: https://kultura.gliwice.eu/node/4819 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

photo

Strona internetowa Centrum 3.0 – Gliwickiego Ośrodka Działań Społecznych, wykorzystuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Pliki te są zapisywane w pamięci urządzeń elektronicznych, za pomocą których, strona jest przeglądana. Pliki te są wykorzystywane przez administratora w celach statystycznych. Więcej informacji w polityce cookies.