Q&A MRDPP

Czym Rada się zajmuje?
Do zadań Rady należy (zgodnie z par. 2  pkt. 1 Regulaminem pracy):
– opiniowanie projektów dokumentów strategicznych miasta (programów, strategii, polityk itp.);
– opiniowanie projektów uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących sfery zadań publicznych, o której mowa w art. 4 ustawy; w tym programów współpracy z organizacjami pozarządowymi;
– wyrażanie opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji;
– udzielanie pomocy i wyrażanie opinii w przypadku sporów między organami administracji publicznej a organizacjami;
– wyrażanie opinii w sprawach dotyczących zadań publicznych, w tym zlecania tych zadań do realizacji przez organizacje oraz w sprawach rekomendowanych standardów realizacji zadań publicznych;
– rozpatrywanie innych spraw zgłaszanych do Rady, a dotyczących sfery pożytku publicznego.

Kto powołał Radę i na jakiej podstawie?
Rada została powołana Zarządzeniem nr PM-4376/13 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 26 kwietnia 2013 r. na podstawie Uchwały nr XIII/273/2011 z dnia 17 listopada 2011 r w sprawie określenia trybu powołania członków oraz organizacji i trybu działania Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Jak powoływani są członkowie Rady?
Członkowie Rady są powołani przez Prezydenta Miasta Gliwice zarządzeniem nr PM-4376/13 z dnia 26 kwietnia 2013 i nr PM-4407/13 z dnia 9 maja 2013 r.

Kim są aktualni członkowie Rady?
Członkami Rady są w większości przedstawiciele gliwickich organizacji pozarządowych (5 osoby) oddelegowane przez zespoły branżowe, przedstawiciele Rady Miejskiej (2 osoby), przedstawiciele Prezydenta Miasta (3 osoby). Wszyscy w pracy zawodowej lub społecznej posiadają doświadczenie w sferze pożytku publicznego.

Czy członkowie MRDPP otrzymują wynagrodzenie?
Członkowie MRDPP pełnią swoje funkcje społecznie i za udział w pracach MRDPP nie przysługuje wynagrodzenie (zgodnie z par. 5 pkt. 4 uchwały nr XIII/273/2011 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 17 listopada 2011 r.).

Z jakimi sprawami można zwracać się do MRDPP?

Kto może zwracać się do MRDPP?
Do MRDPP można zwracać się ze sprawami dot. sfery pożytku publicznego określonego w  ustawie o pożytku publicznym i o wolontariacie.

Jak można skontaktować się z MRDPP i jej członkami?
Siedziba przy Centrum 3.0 – Gliwickim Ośrodku Działań Społecznych
ul. Zwycięstwa 1,  44-100 Gliwice
adres poczty elektronicznej: mrdpp@gods.gliwice.pl

Czy każdy mieszkaniec Gliwic może uczestniczyć w posiedzeniu MRDPP?
Posiedzenia MRDPP są jawne i każdy może uczestniczyć w posiedzeniach (uczestnictwo jako gość, bez prawa głosu). Jeżeli uczestnicy posiedzeń chcą wnieść swoje sprawy w porządek posiedzenia proszeni są o podesłanie tematu sprawy conajmniej 10 dni przed terminem posiedzenia na adres mrdpp@gcop.gliwice.pl lub złożenie w siedzibie MRDPP.

Jak często MRDPP się spotyka?
Posiedzenia MRDPP odbywają się raz na miesiąc.

Strona internetowa Centrum 3.0 – Gliwickiego Ośrodka Działań Społecznych, wykorzystuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Pliki te są zapisywane w pamięci urządzeń elektronicznych, za pomocą których, strona jest przeglądana. Pliki te są wykorzystywane przez administratora w celach statystycznych. Więcej informacji w polityce cookies.