Regulamin MRDPP

REGULAMIN PRACY Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Gliwicach
obowiązujący od 14 lutego 2018 r.

§ 1

1. Miejska Rada Działalności Pożytku Publicznego, jest organem konsultacyjnym i opiniodawczym powołanym zarządzeniem Prezydenta Miasta Gliwice.

2. Rada działa w oparciu o przepisy uchwały Nr XXIII/591/2017 Rady Miasta Gliwice z dnia 9 lutego 2017 roku, w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Gliwicach, a także przepisy niniejszego Regulaminu.

3. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

a) ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 poz. 1817 z późn. zm.),
b) Mieście – rozumie się przez to Miasto Gliwice;
c) Radzie – rozumie się przez to Miejską Radę Działalności Pożytku Publicznego w Gliwicach, w skrócie MRDPP;
d) Prezydencie – rozumie się przez to Prezydenta Miasta Gliwice;
e) organizacjach – rozumie się przez to organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 poz. 1817 z późn. zm.);
f) GCOP – rozumie się przez to Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych.

§ 2

Zadania Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

1. Do zadań Rady należy w szczególności:

a) opiniowanie projektów dokumentów strategicznych miasta (programów, strategii, polityk itp.);
b) opiniowanie projektów uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących sfery zadań publicznych, o której mowa w art. 4 ustawy; w tym programów współpracy z organizacjami pozarządowymi;
c) wyrażanie opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji;
d) udzielanie pomocy i wyrażanie opinii w przypadku sporów między organami administracji publicznej a organizacjami;
e) wyrażanie opinii w sprawach dotyczących zadań publicznych, w tym zlecania tych zadań do realizacji przez organizacje oraz w sprawach rekomendowanych standardów realizacji zadań        publicznych;
f) rozpatrywanie innych spraw zgłaszanych do Rady, a dotyczących sfery pożytku publicznego.

2. Na pierwszych posiedzeniach w danym roku kalendarzowym Rada określi tematy, którymi chce się zajmować w tym roku.

3. W przypadku innych tematów niewskazanych przez Radę w sposób określony w ust. 2, Rada będzie podejmować decyzję każdorazowo.

 

§ 3

Członkowie Rady Działalności Pożytku Publicznego

1. Członkowie Rady są równi w prawach.

2. Rada powołuje i odwołuje przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza zwykłą większością głosów, spośród swoich członków.

3. Do zadań przewodniczącego Rady należy:

a) kierowanie pracami Rady;
b) reprezentowanie Rady na zewnątrz;
c) zwoływanie i prowadzenie posiedzeń Rady;
d) ustalanie harmonogramu i porządku prac Rady przy uwzględnieniu charakteru i rodzaju spraw przewidzianych do rozpatrzenia;
e) czuwanie nad terminowością i przebiegiem prac Rady.

4. Do obowiązków sekretarza należy:

a) sporządzanie protokołów z posiedzeń;
b) rozsyłanie korespondencji przychodzącej do Rady;
c) zbieranie uwag od członków Rady do konsultowanych projektów;
d) przeprowadzanie głosowań za pomocą poczty elektronicznej;
e) przygotowywanie propozycji porządku obrad, projektów uchwał i opinii oraz innych dokumentów roboczych, o ile nie wykonuje tego przewodniczący lub inny członek Rady.

5. Do obowiązków członków Rady należy:

a) uczestniczenie w pracach Rady;
b) stały kontakt ze środowiskiem organizacji pozarządowych;
c) śledzenie zmian przepisów dotyczących trzeciego sektora.

6. W przypadku braku możliwości wzięcia udziału w posiedzeniu członek Rady zawiadamia o tym fakcie sekretarza Rady.

7. Za pracę w Radzie nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie.

 

§4

Organizacja pracy Rady

1. Posiedzenia Rady są zwoływane nie rzadziej niż raz na kwartał przez przewodniczącego, wiceprzewodniczącego lub co najmniej 1/3 członków Rady.

2. Pracami Rady kieruje przewodniczący, a w razie jego nieobecności, wiceprzewodniczący. W razie jednoczesnej nieobecności przewodniczącego i wiceprzewodniczącego pracami Rady kieruje sekretarz.

3. Posiedzenia Rady są otwarte.

4. Rada podejmuje decyzje w formie uchwał, stanowisk i opinii, które zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym, przy obecności co najmniej połowy jej członków. W przypadku równej liczby głosów, przyjmuje się, że Rada nie zajęła stanowiska w omawianej kwestii.

5. Negatywne opinie Rady winny zawierać uzasadnienie.

6. Sprawy do zaopiniowania na danym posiedzeniu będą dostarczane członkom Rady za pośrednictwem poczty elektronicznej.

7. Posiedzenia Rady są protokołowane. Protokół podpisuje przewodniczący a w czasie kolejnego posiedzenia, wszyscy członkowie biorący udział w posiedzeniu.

8. W okresie między posiedzeniami członkowie Rady mogą wyrażać swoje opinie i głosować za pośrednictwem poczty elektronicznej. Dla ważności uchwał w trybie obiegowym konieczne jest wyrażenie opinii przez więcej niż połowę składu Rady.

9. Głosowanie w trybie obiegowym trwa zawsze 24 godziny, z wyłączeniem sobót i dni wolnych od pracy.

10. Posiedzenie i głosowanie w trybie obiegowym uruchamia przewodniczący, wiceprzewodniczący lub sekretarz.

11. Propozycje tematów do porządku obrad mogą składać członkowie Rady. Porządek obrad rozsyłany jest do wszystkich członków nie później niż na 3 dni przed terminem posiedzenia; ostateczny jego kształt przyjmowany jest na początku posiedzenia.

12. Wprowadzenie do porządku obrad tematu na wniosek osoby spoza Rady, odbywa się po zaakceptowaniu przez Radę, w trakcie posiedzenia lub w głosowaniu za pośrednictwem poczty elektronicznej, w oparciu o pisemny wniosek zawierający określenie tematu oraz kwestii, które mają być przedmiotem interwencji Rady.

 

§5

Obieg informacji

1. Członkowie Rady informowani są o wszelkich sprawach związanych z działalnością Rady za pomocą poczty elektronicznej. Jeżeli członek Rady nie ma możliwości korzystania z komunikacji elektronicznej, to informacje i materiały winien otrzymywać telefonicznie i pocztą tradycyjną.

2. Informacje o planowanych terminach obrad Rady, protokoły oraz roczne sprawozdania z działalności publikowane są na stronie internetowej Rady.
3. Obsługę organizacyjno-techniczną Rady zapewnia GCOP, w którym przechowywana jest dokumentacja dotycząca działalności Rady.

 

§6

Postanowienia końcowe

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia przez Radę.

2. Zmiany w Regulaminie Rady mogą być dokonywane przez Radę przy obecności co najmniej ¾ składu Rady zwykłą większością głosów.

Strona internetowa Centrum 3.0 – Gliwickiego Ośrodka Działań Społecznych, wykorzystuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Pliki te są zapisywane w pamięci urządzeń elektronicznych, za pomocą których, strona jest przeglądana. Pliki te są wykorzystywane przez administratora w celach statystycznych. Więcej informacji w polityce cookies.