Rządowa Tarcza Antyinflacyjna

Szanowni Państwo,

elementem Rządowej Tarczy Antyinflacyjnej są rozwiązania1, które mają złagodzić skutki historycznie wysokich cen gazu ziemnego. Dzięki nim, poza wspólnotami i spółdzielniami mieszkaniowymi, taryfą objęte zostały również liczne instytucje i jednostki gminne.

W efekcie tych zmian ceny taryfowe zatwierdzane przez Prezesa URE będą teraz dotyczyły nie tylko odbiorców w gospodarstwach domowych, ale będą mogły z nich korzystać również:
1) wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe,
2) podmioty, które z mocy ustawy, umowy lub innego tytułu prawnego są uprawnione lub zobowiązane do zapewnienia paliwa gazowego w lokalach mieszkalnych na potrzeby zużycia przez gospodarstwa domowe, w lokalach podmiotów, o których mowa niżej, w zakresie, w jakim zużywają paliwo gazowe na potrzeby określone przepisie lub do lokalnej produkcji ciepła zużywanego w gospodarstwach domowych, znajdujących si ę w budynkach wielolokalowych lub w lokalach podmiotów wymienionych niżej,
3) podmioty udzielające świadczeń opieki zdrowotnej finansowane ze środków
publicznych,
4) jednostki organizacyjne pomocy społecznej,
5) noclegownie i ogrzewalnie,
6) jednostki wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,
7) podmioty systemu oświaty,
8) uczelnie,
9) podmioty prowadzące żłobki i kluby dziecięce,
10) kościoły i inne związki wyznaniowe,
11) podmioty prowadzące działalność kulturalną i archiwalną,
12) ochotnicze straże pożarne,

1 Ustawa z dnia 26 stycznia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych
w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz.U. z 2022 r. poz. 202).13) placówki zapewniające całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub w podeszłym wieku,
14) rodzinne domy pomocy,
15) centra i kluby integracji społecznej,
16) warsztaty terapii zajęciowej,
17) organizacje pozarządowe,
18) spółdzielnie socjalne.

Jak skorzystać z taryf? Osoby odpowiedzialne za zarządzanie zasobami mieszkaniowymi oraz wskazanymi wyżej podmiotami użyteczności publicznej powinny z łożyć odpowiednie o świadczenia swojemu dostawcy. Jest to warunek
objęcia uprawnionych odbiorców ochroną taryfową, czyli stabilnymi opłatami za gaz ziemny. Wzory o świadczeń zawarte s ą w załącznikach do rozporządzenia (dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/212)2. Aby uzyskać ochronę z mocą od 1 stycznia
2022 r., oświadczenie (do pobrania) należy złożyć do 15 marca br.

Z poważaniem
Mateusz Morawiecki

photo

Strona internetowa Centrum 3.0 – Gliwickiego Ośrodka Działań Społecznych, wykorzystuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Pliki te są zapisywane w pamięci urządzeń elektronicznych, za pomocą których, strona jest przeglądana. Pliki te są wykorzystywane przez administratora w celach statystycznych. Więcej informacji w polityce cookies.