Wojewódzki konkurs ofert – profilaktyka uzależnień

Zarząd Województwa Śląskiego ogłosił Konkurs
ofert na realizację zadań w zakresie profilaktyki uzależnień

w województwie śląskim w 2020 roku

W ramach konkursu przewidziano dofinansowanie dwóch zadań konkursowych, w tym:

1)      Upowszechnienie
programów profilaktyki uzależnień o naukowych podstawach

lub o potwierdzonej
skuteczności, w tym programów rekomendowanych.

2)      Realizacja programów profilaktyki problemów alkoholowych
i narkomanii oraz
zachowań ryzykownych o naukowych podstawach lub dowiedzionej skuteczności.

Adresatami konkursu są podmioty prowadzące
działalność zgodną z przedmiotem konkursu skierowaną do mieszkańców województwa
śląskiego tj.organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa
w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie,
których cele statutowe lub przedmiot działalności dotyczą spraw objętych
zadaniami określonymi w art. 2 ustawy o zdrowiu publicznym.

Oferty wraz z wymaganą dokumentacją należy
składać w terminie do  24.02.2020
roku
, w zaklejonych i opieczętowanych kopertach, w Regionalnym
Ośrodku Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w Katowicach (40-142),
przy ulicy Modelarskiej 10, II piętro, pok. 215 lub nadesłać pocztą
pod wskazany adres. Decyduje data
wpływu
wniosku do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa
Śląskiego w Katowicach.

Dodatkowe informacje dotyczące konkursu można
uzyskać w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej Województwa Śląskiego
(I piętro, pok. 113 i 114, e-mail: opa@rops-katowice.pl) lub telefonicznie
pod numerem: 32/ 730 68 91, 93.

photo

Strona internetowa Centrum 3.0 – Gliwickiego Ośrodka Działań Społecznych, wykorzystuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Pliki te są zapisywane w pamięci urządzeń elektronicznych, za pomocą których, strona jest przeglądana. Pliki te są wykorzystywane przez administratora w celach statystycznych. Więcej informacji w polityce cookies.