Załącznik nr 1 do Regulaminu gliwickiej gry miejskiej „graMY!”

KLAUZULA INFORMACYJNA

I Administrator
Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest: Centrum 3.0 – Gliwicki Ośrodek Działań Społecznych (dalej GODS),
ul. Zwycięstwa 1, 44-100 Gliwice , reprezentowane przez dyrektora Centrum.
II Współadministratorzy Współadministratorami danych osobowych są Prezydent Miasta Gliwice oraz Miejskie Jednostki Organizacyjne Gminy Gliwice wymienione w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta w Gliwicach, w tabeli nr1  https://bip.gliwice.eu/regulamin-organizacyjny
III Inspektor ochrony danych Administratora
Inspektorem Ochrony Danych w Jednostce jest: Agnieszka Sokołowska, adres e-mail: abi@gods.gliwice.pl
IV Cel i podstawa przetwarzania
1. Przetwarzanie danych osobowych w zakresie: imię i nazwisko, data urodzenia, numer telefonu oraz adres mailowy opiekuna drużyny na liście obecności – celem przetwarzania danych osobowych jest wypełnianie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).
2. Przetwarzanie danych osobowych w zakresie: publikacja wizerunku uczestnika – celem przetwarzania jest promocja działań Centrum 3.0- Gliwickiego Ośrodka Działań Społecznych. Podstawą prawną przetwarzania jest zgoda osoby na przetwarzanie swojego wizerunku – art. 6 ust. 1 lit. a  ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).
V Odbiorcy danych
Odbiorcami danych mogą być firmy świadczące usługi na rzez GODS:
a. Firma świadcząca usługi w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.
b. Firma świadcząca usługi w zakresie administrowania systemem informatycznym.
c. Podmioty, które realizują zadania publiczne.
VI Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej Dane nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.
VII Okres przechowywania danych osobowych
1. Dane osobowe przetwarzane w związku z wypełnianiem obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, będą przechowywane przez okres 10 lat.
2. Dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do momentu wycofania zgody lub przez okres 10 lat.
VIII Prawa osób, których dane dotyczą
Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo do:
a. dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania ich kopii;
b. poprawiania i uzupełniania swoich danych osobowych;
c. ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
d. usunięcia danych przetwarzanych na podstawie zgody; cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
e. sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
f. wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
IX Informacje dodatkowe
1. Podanie danych osobowych zgodnie z pkt IV Pkt. 1 jest konieczne do wzięcia udziału w grze miejskiej. 2. Wyrażenie zgody na publikację wizerunku jest dobrowolne tzn. nieobowiązkowe i nie warunkuje udziału uczestnika w grze miejskiej.
3. Podane dane osobowe nie służą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania. Prezydent Miasta Gliwice i miejskie jednostki organizacyjne (wymienione w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego
w Gliwicach, w tabeli nr 1 „Wykaz miejskich jednostek organizacyjnych”) są współadministratorami danych osobowych zgodnie
z ustaleniami przyjętymi zarządzeniem organizacyjnym nr 84/19 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 12.08.2019 r. Zarządzenie organizacyjne nr 84 19 w sprawie zatwierdzenia uzgodnień dotyczących określenia zakresów odpowiedzialności współadministratorów wynikających z wypełniania obowiązków związanych z przetwarzaniem danych osobowych-1

WYKORZYSTANIE WIZERUNKU

1. Niniejszym wyrażam zgodę na używanie i publikowanie mojego wizerunku przez Centrum 3.0 – Gliwicki Ośrodek Działań Społecznych(dalej:Centrum3.0).
2. Niniejsza zgoda jest nieograniczona czasowo i obejmuje wszelkie formy publikacji (fotograficzne i filmowe oraz modyfikowane)
na stronie internetowej Centrum 3.0 oraz na Facebooku, Instagramie oraz stronie YouTube w związku z działaniami informacyjnymi
i promocyjnymi Centrum 3.0 i w mediach społecznościowych organizatorów „graMY!” (pełna lista w regulaminie) oraz serwisach miejskich. 3. Zrzekam się niniejszym wszelkich roszczeń, w tym również o wynagrodzenie (istniejących i przyszłych) z tytułu wykorzystywania wizerunku mojego/i mojego dziecka na potrzeby, o których mowa powyżej.
4. Oświadczam, że jestem osobą pełnoletnią i nieograniczoną w zdolności do czynności prawnych.

Strona internetowa Centrum 3.0 – Gliwickiego Ośrodka Działań Społecznych, wykorzystuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Pliki te są zapisywane w pamięci urządzeń elektronicznych, za pomocą których, strona jest przeglądana. Pliki te są wykorzystywane przez administratora w celach statystycznych. Więcej informacji w polityce cookies.