Zgłoś kandydatów na członków komisji konkursowych

Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zapraszam do zgłaszania kandydatów do udziału w pracach komisji konkursowych opiniujących oferty złożone w otwartych konkursach ofert Miasta Gliwice, których realizacja nastąpi w roku 2021.

 

Kandydaci mogą być wskazani przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Kandydaci związani z organizacjami biorącymi udział w danym konkursie podlegają wykluczeniu.

 

Zgłoszenie powinno zawierać następujące informacje:

imię i nazwisko kandydata wraz z danymi kontaktowymi (telefon, e-mail),

nazwę organizacji zgłaszającej kandydata,

informacje o kwalifikacjach i doświadczeniu kandydata przydatnych do udziału w komisji, szczególnie w zakresie przygotowania wniosków o dotację lub realizacji projektów,

wskazanie dziedziny zadania publicznego, w której kandydat najprawdopodobniej będzie podlegał wykluczeniu.

 

Formularz zgłoszeniowy (w załączeniu) powinien być podpisany przez osobę/osoby upoważnioną/ne do reprezentowania zgłaszającej organizacji oraz zgłaszanego kandydata. Zgłoszenia w wersji papierowej można składać do 30 października 2020 r. we wszystkich lokalach Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych.

 

Marta Kryś
Dyrektor GCOP

 

photo

Strona internetowa Centrum 3.0 – Gliwickiego Ośrodka Działań Społecznych, wykorzystuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Pliki te są zapisywane w pamięci urządzeń elektronicznych, za pomocą których, strona jest przeglądana. Pliki te są wykorzystywane przez administratora w celach statystycznych. Więcej informacji w polityce cookies.