Zgłoś kandydatów na członków komisji konkursowych.

Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie zapraszamy do zgłaszania kandydatów do udziału w pracach komisji konkursowych opiniujących oferty złożone w otwartych konkursach ofert Miasta Gliwice, których realizacja nastąpi w roku 2024.

Kandydaci mogą być wskazani przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (zwane dalej organizacjami).

Kandydaci związani z organizacjami biorącymi udział w danym konkursie podlegają wykluczeniu.

 Zgłoszenie powinno zawierać następujące informacje:

  • imię i nazwisko kandydata wraz z danymi kontaktowymi (telefon, e-mail),
  • nazwę organizacji zgłaszającej kandydata,
  • informacje o kwalifikacjach i doświadczeniu kandydata przydatnych do udziału
  • w komisji, szczególnie w zakresie przygotowania wniosków o dotację lub realizacji projektów,
  • wskazanie dziedziny zadania publicznego, w której kandydat najprawdopodobniej będzie podlegał wykluczeniu.

Formularz zgłoszeniowy powinien być podpisany przez osobę/osoby upoważnione/ą do reprezentowania zgłaszającej organizacji oraz zgłaszanego kandydata.

Zgłoszenia w wersji papierowej można składać do 31 października 2023 r. we wszystkich lokalach Centrum 3.0 – Gliwickiego Ośrodka Działań Społecznych lub przesyłać w formie skanu na adres ngo@gods.gliwice.pl

photo

Strona internetowa Centrum 3.0 – Gliwickiego Ośrodka Działań Społecznych, wykorzystuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Pliki te są zapisywane w pamięci urządzeń elektronicznych, za pomocą których, strona jest przeglądana. Pliki te są wykorzystywane przez administratora w celach statystycznych. Więcej informacji w polityce cookies.