Zgłoszenia do nagród kulturalnych Prezydenta Miasta

Prezydent Miasta Gliwice zaprasza do zgłaszania kandydatów
do nagrody za osiągnięcia w
dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury za rok 2019

 

Zgodnie z uchwałą nr XXXIX/828/2013 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 19 grudnia 2013 r. nagrody za osiągnięcia w dziedzinie:

– twórczości artystycznej,
– upowszechniania kultury,
– ochrony kultury,

przyznawane są za całokształt działalności lub osiągnięcia o istotnym znaczeniu w roku poprzednim.

 

Nagrody mogą być przyznawane osobom fizycznym stale zamieszkałym na terenie miasta Gliwice lub osobom prawnym i innym podmiotom mającym siedzibę na terenie miasta Gliwice.

 

Do nagród zgłaszani mogą być zarówno artyści uznani, jak i młodzi twórcy.

Kandydatów do nagród mogą zgłaszać:

 • instytucje kultury,
 • placówki oświatowe,
 • szkoły wyższe,
 • związki twórcze, stowarzyszenia kulturalne i społeczne,
 • radni Rady Miasta Gliwice.

 

Wniosek powinien zawierać:

 • dane osobowe kandydata (kandydatów) do nagrody lub nazwę podmiotu i jego adres,
 • informacje dotyczące całokształtu dotychczasowej działalności (dotyczy nagród za całokształt) lub informacje dotyczące szczególnych osiągnięć w roku ubiegłym (dotyczy nagród za rok poprzedni),
 • uzasadnienie wniosku, zawierające wskazanie miejskiego, regionalnego, ogólnokrajowego bądź międzynarodowego charakteru działalności lub osiągnięć oraz ich znaczenia dla kultury.

 

W razie stwierdzenia braków formalnych wnioskodawca jest zobowiązany do ich usunięcia
w terminie 7 dni od dnia powiadomienia.

Wniosek pozostawia się bez rozpoznania w przypadku:

 • złożenia po terminie,
 • cofnięcia przez wnioskodawcę,
 • rezygnacji kandydata,
 • braków formalnych, jeżeli nie usunięto ich w terminie.

 

Wnioski w formie pisemnej pod rygorem pozostawienia bez rozpatrzenia
przyjmowane są w nieprzekraczalnym terminie do 31 lipca 2020 r.
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 21. W przypadku wysłania wniosku pocztą decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego w Gliwicach.

 

Informacje o przyznanych nagrodach publikowane będą w Biuletynie Informacji Publicznej oraz „Miejskim Serwisie Internetowym-Gliwice”.

Szczegółowe informacje udzielane są przez Wydział Kultury i Promocji Miasta
(tel. 32/239-12-84).

 

Regulamin i formularz wniosku dostępny jest na stronie: kultura.gliwice.eu w zakładce  Nagrody w dziedzinie kultury oraz w Biuletynie Informacji Publicznej: bip.gliwice.eu
w zakładce  kultura_i_sport
.

 

photo

Strona internetowa Centrum 3.0 – Gliwickiego Ośrodka Działań Społecznych, wykorzystuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Pliki te są zapisywane w pamięci urządzeń elektronicznych, za pomocą których, strona jest przeglądana. Pliki te są wykorzystywane przez administratora w celach statystycznych. Więcej informacji w polityce cookies.