Konkurs dla animatorów i twórców kultury

Prezydent Miasta Gliwice zaprasza do zgłaszania kandydatów do nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury za rok 2018.

Nagrody przyznawane są za całokształt osiągnięć, lub osiągnięcia w 2018 r o istotnym znaczeniu, w dziedzinie:

 • twórczości artystycznej,
 • upowszechniania kultury,
 • ochrony kultury,

Nagrody mogą być przyznawane osobom fizycznym stale zamieszkałym na terenie miasta Gliwice lub osobom prawnym i innym podmiotom mającym siedzibę na terenie miasta Gliwice.
Do nagród zgłaszani mogą być zarówno artyści uznani, jak i młodzi twórcy.
Kandydatów do nagród mogą zgłaszać:

 • instytucje kultury,
 • placówki oświatowe,
 • szkoły wyższe,
 • związki twórcze, stowarzyszenia kulturalne i społeczne,
 • radni Rady Miasta Gliwice.

Wniosek powinien zawierać:

 • dane osobowe kandydata (kandydatów) do nagrody lub nazwę podmiotu i jego adres,
 • informacje dotyczące całokształtu dotychczasowej działalności (dotyczy nagród za całokształt) lub informacje dotyczące szczególnych osiągnięć w roku ubiegłym (dotyczy nagród za rok poprzedni),
 • uzasadnienie wniosku, zawierające wskazanie miejskiego, regionalnego, ogólnokrajowego bądź międzynarodowego charakteru działalności lub osiągnięć oraz ich znaczenia dla kultury.

W razie stwierdzenia braków formalnych wnioskodawca jest zobowiązany do ich usunięcia w terminie 7 dni od dnia powiadomienia.
Wniosek pozostawia się bez rozpoznania w przypadku:

 • złożenia po terminie,
 • cofnięcia przez wnioskodawcę,
 • rezygnacji kandydata,
 • braków formalnych, jeżeli nie usunięto ich w terminie.

Wnioski w formie pisemnej pod rygorem pozostawienia bez rozpatrzenia przyjmowane są w nieprzekraczalnym terminie do 31 lipca 2019 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 21. W przypadku wysłania wniosku pocztą decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego w Gliwicach. Informacje o przyznanych nagrodach publikowane będą w Biuletynie Informacji Publicznej oraz „Miejskim Serwisie Internetowym – Gliwice”.
Regulamin i formularz zgłoszeniowy są dostępne na stronie kultura.gliwice.eu w zakładce „Nagrody w dziedzinie kultury”.

Szczegółowe informacje udzielane są przez Wydział Kultury i Promocji Miasta (tel. 32/239-12-84).

photo

Strona internetowa Centrum 3.0 – Gliwickiego Ośrodka Działań Społecznych, wykorzystuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Pliki te są zapisywane w pamięci urządzeń elektronicznych, za pomocą których, strona jest przeglądana. Pliki te są wykorzystywane przez administratora w celach statystycznych. Więcej informacji w polityce cookies.