MRDPP – ogłaszamy nabór kandydatów na kolejną kadencję.

Miejska Rada Działalności Pożytku Publicznego jest ciałem doradczym Prezydenta Miasta Gliwice. Za kilka tygodni upłynie kolejna, czwarta już, kadencja Rady, w związku z czym ogłoszony został nabór kandydatów na kolejną kadencję.

Rada jest powoływana na 3-letnią kadencję i składa się z 10 członków: 5 przedstawicieli organizacji pozarządowych, 3 przedstawicieli prezydenta oraz 2 przedstawicieli Rady Miasta. Zadania Rady określa ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Należy do nich m.in opiniowanie ważnych aktów prawnych, proponowanie nowych działań oraz narzędzi współpracy organizacji i miasta. Członkowie Rady spotykają się na comiesięcznych posiedzeniach (za wyjątkiem miesięcy wakacyjnych), które mają charakter otwarty. Dla członków udział w pracach Rady jest okazją do poznania innych osób działających w trzecim sektorze, zasad konstruowania i konsultowania dokumentów regulujących współpracę miasta z organizacjami. Aktualna kadencja Rady kończy się w maju br.

Zachęcamy gliwickie organizacje do zgłaszania kandydatów na członków Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Gliwicach na kadencję 2023-2026, zgodnie z następującymi zasadami:

1. Kandydaci na członków Rady będący przedstawicielami organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zgłaszani są przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność na terenie Gliwic. Terenowe oddziały organizacji, które nie mają osobowości prawnej, mogą zgłosić kandydata na członka Rady wyłącznie za zgodą zarządu głównego, tj. na podstawie pisemnej zgody udzielonej przez zarząd główny. Zgodę taką, podpisaną przez osoby uprawnione, należy załączyć do zgłoszenia.

2. Każda organizacja pozarządowa może zgłosić tylko jednego kandydata.

3. Zgłoszenie powinno zawierać:

1) imię i nazwisko kandydata oraz jego adres zamieszkania,

2) nazwę i adres siedziby organizacji zgłaszającej kandydata,

3) uzasadnienie zgłoszenia kandydata,

4) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie oraz na przetwarzanie danych osobowych w ramach prowadzonego naboru na członków Rady,

5) datę oraz podpisy osób reprezentujących organizację.

4. Zgłoszenie kandydata na członka Rady następuje poprzez złożenie w formie papierowej formularza zgłoszeniowego do dnia 20 kwietnia 2023 r. w Centrum 3.0 – Gliwickim Ośrodku Działań Społecznych przy ul. Zwycięstwa 1, przy ul. Studziennej 6 i przy ul. Jagiellońskiej 21.

  • Do zgłoszenia należy dołączyć dokument umożliwiający weryfikację sposobu reprezentacji przyjętego dla podmiotu, np.: wypis z właściwego rejestru, statut podmiotu, pełnomocnictwo.
  • Nie dotyczy to podmiotów wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego, chyba że właściwy sposób reprezentacji i osoby wyznaczone do reprezentacji nie wynikając z informacji zawartych w rejestrze.
  • Po zakończeniu naboru Centrum 3.0 sporządzi listę kandydatów, która zostanie przekazana Prezydentowi Miasta. W przypadku zgłoszenia liczby kandydatur przedstawicieli organizacji pozarządowych większej niż 5, decyzję o ostatecznym składzie osobowym Rady podejmuje Prezydent Miasta.

Formularz zgłoszeniowy można pobrać ze strony>>

Treść zarządzenia do pobrania>

Zapraszamy do współpracy!

photo

Strona internetowa Centrum 3.0 – Gliwickiego Ośrodka Działań Społecznych, wykorzystuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Pliki te są zapisywane w pamięci urządzeń elektronicznych, za pomocą których, strona jest przeglądana. Pliki te są wykorzystywane przez administratora w celach statystycznych. Więcej informacji w polityce cookies.