Nabór na stanowisko inspektora

Numer naboru: GCOP.KD.210.3.2021

Dyrektor  Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych

z siedzibą w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 1, 44-100 Gliwice,

ogłasza konkurs na stanowisko urzędnicze – inspektor

w pełnym wymiarze czasu pracy

 

Do głównych obowiązków pracownika będzie należało:

 •  bieżąca obsługa beneficjentów GCOP i prowadzenie związanej z tym dokumentacji,
 • bieżąca obsługa dokumentacji związanej z Gliwickim Budżetem Obywatelskim,
 • koordynacja działań związanych z rocznym cyklem Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego,
 • realizacja wniosków Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego,
 • współpraca z UM Gliwice i jednostkami organizacyjnymi Miasta Gliwice,
 • współpraca z Radami Dzielnic w Gliwicach.

 WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

 •  wykształcenie wyższe,
 • 5-letni staż pracy.

DODATKOWE WYMAGANIA:

 • dobra znajomość komputera i obsługi urządzeń biurowych,
 • dyspozycyjność w dni robocze od 8:00 do 20:00 oraz niektóre soboty,
 • doświadczenie w realizacji procedur dotyczących Budżetu Obywatelskiego,
 • znajomość tematyki dotyczącej organizacji pozarządowych.

CECHY CHARAKTERU:

Komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, dobra organizacja pracy, samodzielność.

 INFORMACJA O WARUNKACH PRACY NA DANYM STANOWISKU:

 1. Miejsce pracy: Gliwice, ul. Jagiellońska 21 (filia GCOP).
 2. Warunki pracy: praca w budynku dostępnym dla osób niepełnosprawnych, system pracy równoważny, możliwa praca w soboty, praca z urządzeniami biurowymi, praca
  z monitorem ekranowym powyżej 4 godzin, kserokopiarką, praca w delegacji, bezpośredni kontakt z ludźmi.

Wymagane dokumenty:

 1. List motywacyjny
 2. CV
 3. Kwestionariusz osobowy (opublikowany na stronie internetowej gcop.gliwice.pl/do-pobrania)
 4. Kserokopie dokumentów   poświadczających   posiadane   doświadczenie   zawodowe i kwalifikacje (oryginały do wglądu podczas rozmowy kwalifikacyjnej)
 5. Oświadczenia (opublikowane na stronie internetowej gcop.gliwice.pl/do-pobrania).

List   motywacyjny,   CV   oraz   oświadczenia   kandydata   powinny być   własnoręcznie podpisane. Wszystkie dokumenty zawarte w ofercie muszą być sporządzone w języku polskim w formie umożliwiającej ich odczytanie. Dokumenty wydane w języku obcym powinny zostać złożone wraz z tłumaczeniem.

Informacje dotyczące terminu, miejsca i formy składania dokumentów:

 • Dokumenty aplikacyjne należy składać w terminie do 19 marca 2021 r.
  do godz. 12.00
  wsiedzibie głównej GCOP przy ul. Zwycięstwa 1 (sekretariat – II piętro) w zaklejonej kopercie opatrzonej napisem „Nabór na stanowisko urzędnicze – inspektor”, numerem ogłoszenia oraz imieniem i nazwiskiem kandydata;
 • Dokumenty aplikacyjne mogą być przekazywane jedynie w formie papierowej. Złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane. W przypadku przesyłania oferty za pośrednictwem poczty decyduje data jej wpływu;
 • Rozmowy kwalifikacyjne z wyłonionymi kandydatami odbędą się 23 marca 2021 r.
 • O dokładnych godzinach rozmów kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie;

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (32) 232-04-77.

Dodatkowe informacje:

 1. Zgodnie z ustawą z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych
  (tj. Dz. U. z 2019, poz. 1282 z późn. zm.):
 • w oparciu o art. 15 – dane wybranego kandydata podlegają publikacji
  w Biuletynie Informacji Publicznej, tj. imię, nazwisko oraz miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego,
 • na podstawie art. 13a ust. 2 – jeżeli w jednostce wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej
  i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę publikacji ogłoszenia o naborze, jest niższy niż 6%, pierwszeństwo w zatrudnieniu na stanowiskach urzędniczych, z wyłączeniem kierowniczych stanowisk urzędniczych, przysługuje osobie niepełnosprawnej,
  o ile znajduje się w gronie pięciu najlepszych kandydatów spełniających wymagania niezbędne oraz w największym stopniu spełniających wymagania dodatkowe.

2. W miesiącu poprzedzającym datę publikacji niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Gliwickim Centrum Organizacji Pozarządowych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, nie przekroczył 6 %.

3. Zgodnie z regulaminem naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Gliwickim Centrum Organizacji Pozarządowych lista kandydatów spełniających wymagania formalne umieszczana jest na stronie internetowej GCOP,  zawiera imiona i nazwiska kandydatów oraz ich miejsca zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

Marta Kryś

Dyrektor GCOP

photo

Strona internetowa Centrum 3.0 – Gliwickiego Ośrodka Działań Społecznych, wykorzystuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Pliki te są zapisywane w pamięci urządzeń elektronicznych, za pomocą których, strona jest przeglądana. Pliki te są wykorzystywane przez administratora w celach statystycznych. Więcej informacji w polityce cookies.