Nabór na stanowisko – podinspektor

Numer naboru: GODS-KD.210.3.2022

Centrum 3.0 – Gliwicki Ośrodek Działań Społecznych z siedzibą w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 1 zatrudni pracownika na stanowisko urzędnicze w pełnym wymiarze czasu pracy.

Do głównych obowiązków pracownika będzie należało:

 • Realizacja działań związanych z rocznym cyklem  Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego (procedury naboru, oceny wniosków, głosowania, realizacja zadań),
 • przygotowywanie i realizacja strategii promocyjnej Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego  w tym prowadzenie profili na portalach społecznościowych i aktualizacja strony www.,
 • realizacja zadań związanych ze współpracą i wsparciem rad dzielnic , w tym działanie poza siedzibą Centrum 3.0,
 • wsparcie realizacji procedury Gliwickiej Inicjatywy Lokalnej,
 • współpraca z UM Gliwice i jednostkami organizacyjnymi Miasta Gliwice,
 • współorganizacja cyklicznych wydarzeń, w tym Forum Lokalnych Liderów Społecznych,
 • bieżąca obsługa beneficjentów Centrum 3.0 i prowadzenie związanej z tym niezbędnej dokumentacji.

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie-minimalne średnie
 • doświadczenie-2 letni staż pracy

Wymagania dodatkowe:

 • dobra znajomość komputera i obsługi  urządzeń biurowych,
 • dyspozycyjność w dni robocze od 8:00 do 18:00 oraz niektóre soboty,
 • znajomość obsługi stron internetowych WordPress.

Predyspozycje osobowościowe oraz umiejętności interpersonalne: komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, dobra organizacja pracy, samodzielność.

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

 1. Miejsce pracy: ·Centrum 3.0 – Gliwicki Ośrodek Działań Społecznych przy ul. Jagiellońskiej 21.
 2. Warunki pracy: Praca w budynku dostępnym dla osób niepełnosprawnych, system pracy równoważny, możliwa praca w soboty, praca z urządzeniami biurowymi, praca
  z monitorem ekranowym powyżej 4 godzin, kserokopiarką, praca w delegacji, bezpośredni kontakt z ludźmi.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • list motywacyjny,
 • CV,
 • kwestionariusz osobowy (opublikowany na stronie internetowej www.gods.gliwice.pl),
 •        kserokopie   dokumentów   potwierdzających wymagane kwalifikacje (oryginały do wglądu podczas rozmowy kwalifikacyjnej),
 • oświadczenia (opublikowane na stronie internetowej www.gods.gliwice.pl),
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych (opublikowana na stronie internetowej www.gods.gliwice.pl).

List motywacyjny, CV oraz oświadczenia kandydata oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych powinny być własnoręcznie podpisane. Wszystkie dokumenty zawarte w ofercie muszą być sporządzone w języku polskim w formie umożliwiającej ich odczytanie. Dokumenty wydane w języku obcym powinny zostać złożone wraz z tłumaczeniem.

 • Dokumenty aplikacyjne należy składać w terminie do dnia 20 kwietnia 2022 r. do godz. 12.00:
 • osobiście w siedzibie Centrum przy ul. Zwycięstwa 1,
 • za pośrednictwem operatora pocztowego (decyduje data wpływu do siedziby Centrum),
 • drogą elektroniczną pod warunkiem, że korespondencja będzie opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub za pośrednictwem platformy e-PUAP. Do korespondencji należy dołączyć skany wymaganych dokumentów. Za datę wpływu uznaje się datę potwierdzenia przyjęcia dokumentów przez system e-PUAP.
 • Złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.
 • Rozmowy kwalifikacyjne z wyłonionymi kandydatami odbędą się w dniach 21 – 22 kwietnia 2022r. O dokładnych godzinach rozmów kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.
 • Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (32) 232-04-77.

Dodatkowe informacje:

 • Docelowe stanowisko przewidziane dla pracownika realizującego wyżej opisany zakres zadań
  to podinspektor.
 • Zatrudnienie nastąpi na stanowisko adekwatne do doświadczenia i kwalifikacji posiadanych przez kandydata wyłonionego do zatrudnienia w wyniku naboru.
 • Zgodnie z ustawą z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych
  (tj. Dz. U. z 2019, poz. 1282 z późn. zm.):
 • w oparciu o art. 15 – dane wybranego kandydata podlegają publikacji
  w Biuletynie Informacji Publicznej, tj. imię, nazwisko oraz miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego,
 • na podstawie art. 13a ust. 2 – jeżeli w jednostce wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej
  i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę publikacji ogłoszenia o naborze, jest niższy niż 6%, pierwszeństwo w zatrudnieniu na stanowiskach urzędniczych, z wyłączeniem kierowniczych stanowisk urzędniczych, przysługuje osobie niepełnosprawnej, o ile znajduje się w gronie pięciu najlepszych kandydatów spełniających wymagania niezbędne oraz w największym stopniu spełniających wymagania dodatkowe.

Kandydat, który zamierza skorzystać z powyższego uprawnienia, zobowiązany jest do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność,

 • W miesiącu poprzedzającym datę publikacji niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Centrum 3.0 – Gliwickim Ośrodku Działań Społecznych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, nie przekroczył 6%.
 • Dane osobowe zawarte w składanych dokumentach aplikacyjnych będą przetwarzane na potrzeby postępowania rekrutacyjnego. Administratorem danych osobowych kandydatów ubiegających się o zatrudnienie jest dyrektor Centrum 3.0 – Gliwickiego Ośrodka Działań Społecznych,  
 • Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze jest dostępny na stronie www.gods.gliwice.pl w zakładce pliki do pobrania.

Dyrektor Centrum

Marta Kryś

photo

Strona internetowa Centrum 3.0 – Gliwickiego Ośrodka Działań Społecznych, wykorzystuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Pliki te są zapisywane w pamięci urządzeń elektronicznych, za pomocą których, strona jest przeglądana. Pliki te są wykorzystywane przez administratora w celach statystycznych. Więcej informacji w polityce cookies.