Nabór – Podinspektor

Centrum 3.0 – Gliwicki Ośrodek Działań Społecznych z siedzibą w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 1 zatrudni pracownika na stanowisko urzędnicze w pełnym wymiarze czasu pracy, tj. 1. etat

Do głównych obowiązków pracownika będzie należało:

 • bieżąca obsługa beneficjentów jednostki i prowadzenie związanej z tym niezbędnej dokumentacji,
 • prowadzenie ewidencji sprzętu nagłośnieniowego i oświetleniowego udostępnianego organizacjom,
 • prowadzenie systemu Asysto – umożliwiającego udostępnianie infrastruktury jednostki,
 • wspieranie działań promocyjnych jednostki, udział w kampaniach społecznych, prowadzenie punktu informacyjnego,
 • wspieranie działań organizowanych na rzecz seniorów,
 • udział w organizacji wydarzeń związanych z działalnością Centrum 3.0.

Wymagania niezbędne:

•wykształcenie – wyższe

•doświadczenie – niewymagane

Wymagania dodatkowe:

 • dobra znajomość komputera i obsługi  urządzeń biurowych,
 • dyspozycyjność w dni robocze od 8:00 do 18:00 oraz niektóre soboty,

Predyspozycje osobowościowe oraz umiejętności interpersonalne: Komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, dobra organizacja pracy, samodzielność.

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

1. Miejsce pracy: Centrum 3.0 – Gliwicki Ośrodek Działań Społecznych, przy ul. Studziennej 6,

2.Warunki pracy: Praca w budynku dostępnym dla osób niepełnosprawnych, możliwa praca w soboty, praca z urządzeniami biurowymi, praca z monitorem ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, kserokopiarką, praca w delegacji, bezpośredni kontakt z ludźmi.

 • Umowa o pracę na pełny etat w równoważnym systemie czasu pracy.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

•list motywacyjny,

•CV,

•kwestionariusz osobowy (opublikowany na stronie internetowej www.gods.gliwice.pl),

•kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane kwalifikacje (oryginały do wglądu podczas rozmowy kwalifikacyjnej),

•oświadczenia (opublikowane na stronie internetowej gods.gliwice.pl),

 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych (opublikowane na stronie internetowej gods.gliwice.pl).

List   motywacyjny,   CV   oraz   oświadczenia kandydata oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych   powinny być   własnoręcznie podpisane. Wszystkie dokumenty zawarte w ofercie muszą być sporządzone w języku polskim w formie umożliwiającej ich odczytanie. Dokumenty wydane w języku obcym powinny zostać złożone wraz z tłumaczeniem.

 • Dokumenty aplikacyjne należy składać w terminie do dnia 22.09.2023 r. do godz. 12:00:
 • osobiście w siedzibie Centrum przy ul. Zwycięstwa 1,
 • za pośrednictwem operatora pocztowego (decyduje data wpływu do siedziby Centrum),
 • drogą elektroniczną pod warunkiem, że korespondencja będzie opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub za pośrednictwem platformy e-PUAP. Do korespondencji należy dołączyć skany wymaganych dokumentów. Za datę wpływu uznaje się datę potwierdzenia przyjęcia dokumentów przez system e-PUAP.
 • Złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.
 • Rozmowy kwalifikacyjne z wyłonionymi kandydatami odbędą się w dniach 25 – 27.09.2023 r
 • O dokładnych godzinach rozmów kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.
 • Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 32 775 20 53

Dodatkowe informacje:

 • Docelowe stanowisko przewidziane dla pracownika realizującego wyżej opisany zakres zadań
  to podinspektor
 • Zatrudnienie nastąpi na stanowisko adekwatne do doświadczenia i kwalifikacji posiadanych przez kandydata wyłonionego do zatrudnienia w wyniku naboru.
 • Zgodnie z ustawą z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych
  (t.j. Dz. U. z 2019, poz. 1282 z późn. zm.):
 • w oparciu o art. 15 – dane wybranego kandydata podlegają publikacji
  w Biuletynie Informacji Publicznej, tj. imię, nazwisko oraz miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego,
 • na podstawie art. 13a ust. 2 – jeżeli w jednostce wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej
  i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę publikacji ogłoszenia o naborze, jest niższy niż 6%, pierwszeństwo w zatrudnieniu na stanowiskach urzędniczych, z wyłączeniem kierowniczych stanowisk urzędniczych, przysługuje osobie niepełnosprawnej, o ile znajduje się w gronie pięciu najlepszych kandydatów spełniających wymagania niezbędne oraz w największym stopniu spełniających wymagania dodatkowe.

Kandydat, który zamierza skorzystać z powyższego uprawnienia, zobowiązany jest do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność,

 • W miesiącu poprzedzającym datę publikacji niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Centrum 3.0 – Gliwickim Ośrodku Działań Społecznych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, przekroczył/nie przekroczył 6 %.
 • Dane osobowe zawarte w składanych dokumentach aplikacyjnych będą przetwarzane na potrzeby postępowania rekrutacyjnego. Administratorem danych osobowych kandydatów ubiegających się o zatrudnienie jest Dyrektor Centrum 3.0 – Gliwickiego Ośrodka Działań Społecznych,  
 • Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze jest dostępny na stronie gods.gliwice.pl w zakładce pliki do pobrania.

Dyrektor Centrum

Marta Kryś

photo

Strona internetowa Centrum 3.0 – Gliwickiego Ośrodka Działań Społecznych, wykorzystuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Pliki te są zapisywane w pamięci urządzeń elektronicznych, za pomocą których, strona jest przeglądana. Pliki te są wykorzystywane przez administratora w celach statystycznych. Więcej informacji w polityce cookies.