Nagroda za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej!

Prezydent Miasta Gliwice zaprasza do zgłaszania kandydatów do nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury za rok 2022.

Zgodnie z uchwałą nr XXXIX/828/2013 Rady Miejskiej w Gliwicach z 19 grudnia 2013 r. z póź. zm., nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury przyznawane są za całokształt działalności artystycznej lub osiągnięcia twórcze w roku poprzednim, a także osiągnięcia w zakresie tworzenia, organizowania i upowszechniania kultury.

Nagroda za całokształt działalności artystycznej może zostać przyznana danemu kandydatowi tylko raz. Niniejsze ograniczenie nie ma zastosowania do nagród za całokształt działalności artystycznej przyznanych przed wejściem w życie nowego regulaminu tj. przed 5.08.2022 r. przyjętego uchwałą nr XXXVIII/799/2022 Rady Miasta Gliwice z 14 lipca 2022 r.

Nagroda za osiągnięcia w działalności twórczej może zostać przyznana zarówno artyście uznanemu, jak i młodemu twórcy, który w dniu składania wniosku nie miał ukończonych 30 lat.

Nagrody mogą być przyznawane osobom fizycznym zamieszkałym na terenie miasta Gliwice oraz osobom prawnym lub innym podmiotom mającym siedzibę na terenie miasta Gliwice.

Kandydatów do nagród mogą zgłaszać:

 • instytucje kultury,
 • szkoły o profilu artystycznym,
 • uczelnie,
 • związki twórcze, stowarzyszenia, fundacje i inne podmioty działające w sferze kultury,
 • indywidualni twórcy,
 • radni Rady Miasta Gliwice.

Wniosek o przyznanie nagrody powinien zawierać:

 • dane osobowe kandydata (imię, nazwisko, aktualny adres zamieszkania, dane kontaktowe) lub nazwę podmiotu z adresem siedziby i danymi kontaktowymi;
 • dane wnioskodawcy (nazwa, adres, dane kontaktowe);
 • informacje dotyczące całokształtu dotychczasowej działalności (dotyczy nagród za całokształt) lub informacje dotyczące osiągnięć w roku ubiegłym (dotyczy nagród za rok poprzedni);
 • uzasadnienie wniosku, zawierające wskazanie miejskiego, regionalnego, ogólnopolskiego bądź międzynarodowego charakteru działalności lub osiągnięć;
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie i gromadzenie danych osobowych celem przeprowadzenia procedury rozpatrzenia wniosków o przyznanie nagrody;
 • oświadczenie wnioskodawcy, że wszystkie informacje w złożonym wniosku są aktualne
 • i zgodne ze stanem prawnym i faktycznym na dzień jego złożenia;
 • podpis wnioskodawcy (w przypadku osób prawnych, jednostek organizacyjnych – podpisy osób reprezentujących dany podmiot).

W razie stwierdzenia braków formalnych wnioskodawca jest zobowiązany do ich usunięcia
w terminie 7 dni od dnia powiadomienia.

Wniosek pozostawia się bez rozpoznania w przypadku:

 • złożenia po terminie,
 • złożenia przez podmiot nieuprawniony,
 • pisemnego wycofania przez wnioskodawcę,
 • nieuzupełnienia braków formalnych w wyznaczonym terminie.

Wnioski w formie pisemnej (na specjalnych formularzach) pod rygorem pozostawienia bez rozpatrzenia przyjmowane są w nieprzekraczalnym terminie do 22 czerwca 2023 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 21. W przypadku wysłania wniosku pocztą decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego w Gliwicach.

Termin rozstrzygnięcia naboru wniosków: do 31 października 2023 r.

Informacje o przyznanych nagrodach publikowane będą w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej miasta.

Szczegółowe informacje udzielane są przez Wydział Kultury i Sportu (tel. 32/239-12-84).

Do pobrania:

photo

Strona internetowa Centrum 3.0 – Gliwickiego Ośrodka Działań Społecznych, wykorzystuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Pliki te są zapisywane w pamięci urządzeń elektronicznych, za pomocą których, strona jest przeglądana. Pliki te są wykorzystywane przez administratora w celach statystycznych. Więcej informacji w polityce cookies.