Regulamin gliwickiej gry miejskiej – graMY!

§1 Organizator

1.Organizatorem gliwickiej gry miejskiej „graMY!” (dalej: Gra) jest Centrum 3.0 – Gliwicki Ośrodek Działań Społecznych oraz partnerzy:

 • Miejska Biblioteka Publiczna w Gliwicach,
 • Centrum Kultury Victoria,
 • Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Noblistów Polskich w Gliwicach,
 • Straż Miejska w Gliwicach,
 • Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach,
 • Miejski Zarząd Usług Komunalnych,
 • Stowarzyszenie Melina,
 • Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach.

2. Przez organizację Gry rozumie się przygotowanie punktów kontrolnych na terenie gliwickiej dzielnicy Śródmieście oraz wszystkie inne czynności zmierzające do prawidłowego jej przebiegu.

§2 Zasady Gry

 1. Gra odbędzie się 9 września 2023 r.  w godzinach od 10.00 do 13.00.
 2. Udział w Grze jest bezpłatny.
 3. Tematyka Gry dotyczy budżetu obywatelskiego oraz zadań własnych Miasta Gliwice.
 4. Gra jest przeznaczona dla drużyn liczących od 2 do 5 osób, przy czym co najmniej jedna osoba w drużynie musi być pełnoletnia i sprawować opiekę nad nieletnimi uczestnikami. Każda drużyna powinna być wyposażona w telefon komórkowy. Numer telefonu będzie potwierdzany na stanowisku startu Gry. Telefon może być potrzebny przy wykonaniu zadania. Jeden uczestnik może być członkiem maksymalnie 1 drużyny. Każda drużyna wyznacza opiekuna drużyny.
 5. W Grze mogą brać udział drużyny rodzinne, znajomych, harcerskie, szkolne, z zastrzeżeniem zapisów ust. 4.
 6. Zadaniem uczestników Gry jest poruszanie się pomiędzy poszczególnymi punktami kontrolnymi oraz wykonywanie zadań w punktach. Aby przystąpić do zadania, w danym punkcie kontrolnym muszą być obecni wszyscy członkowie drużyny.  
 7. Zadania są punktowane w skali od 0 do 10 punktów. O zwycięstwie w Grze decyduje liczba punktów zdobytych przez daną drużynę. Drużyny w każdym punkcie przedstawiają kartę gry, na której wykazywana jest każdorazowo liczba zdobytych punktów. Maksymalnie do zdobycia jest 100 pkt.
 8. Karty Gry należy złożyć na stanowisku organizatora na mecie, tj. w Ruinach Teatru Victoria, do godz. 13.00.
 9. Drużyny nie muszą odwiedzić wszystkich punktów kontrolnych.
 10. Wyłonienie zwycięzców i wręczenie nagród nastąpi na mecie, tj. w Ruinach Teatru Victoria, około godz. 13.15.
 11. Gra toczy się w ruchu miejskim, w związku z czym uczestnicy są proszeni o zachowanie szczególnej ostrożności, bezwzględne respektowanie zasad bezpieczeństwa i przepisów ruchu drogowego. Pomiędzy punktami uczestnicy poruszają się samodzielnie według zaplanowanych przez siebie tras i w określonym samodzielnie tempie. Organizator nie zapewnia opieki medycznej, ani ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków, dla osób uczestniczących w Grze. Charakter gry powoduje, że uczestnicy poruszają się po mieście na własną odpowiedzialność. Uczestnicy przystępując do Gry biorą na siebie pełną odpowiedzialność cywilnoprawną na cały czas trwania Gry.
  W przypadku osoby niepełnoletniej odpowiedzialność za taką osobę ponoszą rodzice, bądź opiekunowie prawni i/lub opiekun drużyny. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zachowania uczestników Gry, mogące naruszyć porządek publiczny lub dobra osobiste osób trzecich.
 12. W przypadku naruszenia przez drużynę niniejszego regulaminu, złamania zasad fair play, bądź utrudniania Gry innym uczestnikom w dowolnym momencie Gry, Organizator ma prawo do wykluczenia jej z Gry.
 13. Organizator może nie wyrazić zgody na start uczestnika w Grze, jeśli stwierdzi, iż ten jest pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.

§3 Uczestnicy Gry i zgłoszenia

 1. Warunkiem uczestnictwa w Grze jest zgłoszenie drużyny liczącej od 2 do pięciu osób. Liczba drużyn mogących wziąć udział w Grze jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.
 2. Na wydarzenie obowiązują zapisy, których należy dokonać na specjalnym formularzu zgłoszeniowym dostępnym na stronie: https://gods.gliwice.pl/gramy/. Zakwalifikowanie się do gry będzie potwierdzane przez wysłanie e-maila zwrotnego. Zgłoszenia można dokonać do 06.09.2023 r.
 3. Uczestnicy zobowiązani są do podania danych osobowych wymaganych w formularzu rejestracyjnym w celu organizacji Gry. Organizator informuje o sposobie przetwarzania danych osobowych w klauzuli informacyjnej, która jest załącznikiem do niniejszego regulaminu.
 4. W przypadku uczestników niepełnoletnich wymagana jest zgoda rodzica lub opiekuna prawnego na udział w grze osoby niepełnoletniej przedstawiona w dniu Gry.
 5. W dniu Gry (9.09.2023 r.) do godz. 9.50 należy potwierdzić uczestnictwo w Grze w punkcie startowym (Centrum 3.0, ul. Studzienna 6). Po potwierdzeniu udziału odbędzie się odprawa drużyn (tj. wyjaśnienie zasad gry, rozdanie materiałów dla drużyn).
 6. Poprzez rejestrację i udział w Grze uczestnik wyraża zgodę na:
 • wzięcie udziału w Grze na warunkach określonych w niniejszym regulaminie.

8. Wyrażenie zgody na publikowanie przez Organizatora na łamach stron internetowych, portali społecznościowych oraz w informacjach medialnych wizerunku uczestnika jest dobrowolne.

§4 Postanowienia końcowe

 1. Regulamin znajduje się do wglądu na stronie internetowej Organizatora https://gods.gliwice.pl/gramy/ oraz w materiałach przekazanych na starcie Gry każdej z drużyn. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w regulaminie.
 2. W kwestiach dotyczących przebiegu Gry, nieprzewidzianych niniejszym regulaminem, głos rozstrzygający należy do Organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo przesunięcia, przedłużenia lub przerwania Gry z ważnych przyczyn.

Załącznik do Regulaminu gliwickiej gry miejskiej „graMY!”

Strona internetowa Centrum 3.0 – Gliwickiego Ośrodka Działań Społecznych, wykorzystuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Pliki te są zapisywane w pamięci urządzeń elektronicznych, za pomocą których, strona jest przeglądana. Pliki te są wykorzystywane przez administratora w celach statystycznych. Więcej informacji w polityce cookies.