Zgłoś kandydatów na członków komisji konkursowych

Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zapraszam do zgłaszania kandydatów do udziału w pracach komisji konkursowych opiniujących projekty złożone w otwartych konkursach ofert przeznaczonych do realizacji w roku 2020 w Gliwicach.

Kandydaci mogą być wskazani przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Kandydaci związani z organizacjami biorącymi udział w danym konkursie podlegają wykluczeniu.

Zgłoszenie powinno zawierać następujące informacje:

  • imię i nazwisko kandydata wraz z danymi kontaktowymi (telefon, e-mail),
  • nazwę organizacji zgłaszającej kandydata,
  • informacje o kwalifikacjach i doświadczeniu kandydata przydatnych do udziału w komisji, szczególnie w zakresie przygotowania wniosków o dotację lub realizacji projektów,
  • wskazanie dziedziny zadania publicznego, w której kandydat najprawdopodobniej będzie podlegał wykluczeniu.

Formularz zgłoszeniowy (w załączeniu) powinien być podpisany przez osobę/osoby upoważnioną/ne do reprezentowania zgłaszającej organizacji oraz zgłaszanego kandydata. Zgłoszenia w wersji papierowej można składać do 13 grudnia 2019 r. do godziny 10:00 w sekretariacie Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych przy ul. Zwycięstwa 1.

Marta Kryś
Dyrektor GCOP

photo

Strona internetowa Centrum 3.0 – Gliwickiego Ośrodka Działań Społecznych, wykorzystuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Pliki te są zapisywane w pamięci urządzeń elektronicznych, za pomocą których, strona jest przeglądana. Pliki te są wykorzystywane przez administratora w celach statystycznych. Więcej informacji w polityce cookies.