Miejska Rada Działalności Pożytku Publicznego

Zachęcamy do zgłaszania kandydatów na członków Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Gliwicach, na kadencję 2020-2023 zgodnie z następującymi zasadami:

1. Kandydaci na członków Rady będący przedstawicielami organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zgłaszani są przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność na terenie Gliwic. Terenowe oddziały organizacji, które nie mają osobowości prawnej, mogą zgłosić kandydata na członka Rady wyłącznie za zgodą zarządu głównego, tj. na podstawie pisemnej zgody udzielonej przez zarząd główny. Zgodę taką, podpisaną przez osoby uprawnione, należy załączyć do zgłoszenia.

2. Każda organizacja pozarządowa może zgłosić tylko jednego kandydata.

3. Zgłoszenie powinno zawierać:

1) imię i nazwisko kandydata oraz jego adres zamieszkania,

2) nazwę i adres siedziby organizacji zgłaszającej kandydata,

3) uzasadnienie zgłoszenia kandydata,

4) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie oraz na przetwarzanie danych osobowych w ramach prowadzonego naboru na członków Rady,

5) datę oraz podpisy osób reprezentujących organizację.

4. Zgłoszenia kandydatów na członków Rady następuje poprzez złożenie wniosku w formie papierowej na formularzu, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia, do dnia 28 lutego 2020 r. w sekretariacie Centrum 3.0 przy ul. Zwycięstwa 1 (II piętro) lub za pośrednictwem dowolnej filii GODS.

  • Do zgłoszenia dołącza się aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego lub inny dokument rejestrowy właściwy dla organizacji zgłaszającej kandydata (dopuszcza się kopie ww. dokumentów podpisane za zgodność z oryginałem).
  • Po zakończeniu naboru Centrum 3.0 sporządzi listę kandydatów, która zostanie przekazana Prezydentowi Miasta. W przypadku zgłoszenia liczby kandydatur przedstawicieli organizacji pozarządowych większej niż 5, decyzję o ostatecznym składzie osobowym Rady podejmuje Prezydent Miasta.

Formularz zgłoszeniowy można pobrać ze strony:
W formacie pdf>>
W formacie word>>

Pełną treść zarządzenia można znaleźć tutaj>>

Strona internetowa Centrum 3.0 – Gliwickiego Ośrodka Działań Społecznych, wykorzystuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Pliki te są zapisywane w pamięci urządzeń elektronicznych, za pomocą których, strona jest przeglądana. Pliki te są wykorzystywane przez administratora w celach statystycznych. Więcej informacji w polityce cookies.